Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 90

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø ChÝn m¬i
Thiªn S¬n §ång Mç : h×nh dung cæ qu¸i
Tõ khi H Tróc biÕt ¤ l·o ®¹i ®Õn nay, ®· nhiÒu lÇn h¾n lé vÎ kinh h·i, nhng cha
bao giê thÊy h¾n khñng khiÕp nh lÇn nµy. Nhµ s thÊy téi nghiÖp cho h¾n, buét miÖng
hái:
- §o¹n c©n hñ cèt hoµn lµ g×? Ph¶i ch¨ng lµ mét thø thuèc kÞch ®éc?
¤ l·o ®¹i da mÆt co dóm l¹i, håi l©u kh«ng thèt ra lêi. §ét nhiªn, h¾n trá vµo mÆt H
Tróc chöi m¾ng thËm tÖ:
- Th»ng träc thèi tha kia! G· thÇy chïa «n vËt kia! Tõ «ng tæ t¸m m¬i ®êi nhµ mi trë
xuèng, ®µn «ng ®Òu lµ phêng bØ æi nh gièng rïa, ®µn bµ toµn h¹ng ca kü ty tiÖn. §Õn ®êi
nhµ mi lµ tuyÖt chñng, kh«ng cßn lÊy mét mèng ®Ó thõa tù. NÕu mi mµ sinh con th× con
trai ph¶i thiÕu hËu m«n, con g¸i ph¶i ba ch©n bèn tay.
¤ l·o ®¹i cµng chöi rña cµng ®a ra nh÷ng lêi lÏ kú dÞ, th« tôc. H¾n chöi m¾ng ®Õn
v¨ng c¶ bät r·i, tá ra h¾n c¨m hËn ®Õn cùc ®iÓm.
¤ l·o ®¹i m¾ng mét lóc l©u, trong kho¶ng thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m, b¾p thÞt
cö ®éng ®ông ch¹m ®Õn vÕt th¬ng. H¾n ®au qu¸ kh«ng chÞu næi míi im miÖng.
H Tróc bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi:
- TiÓu t¨ng ®· lµ ngêi tu hµnh dÜ nhiªn lµ kh«ng sinh con ®Î ch¸u th× lµm g× cßn cã
trai cã g¸i n÷a?
¤ l·o ®¹i l¹i tøc m×nh m¾ng n÷a:
- Th»ng «n vËt kia! Mi tëng ®îc chÕt b×nh yªn, chØ ph¶i mét téi tuyÖt tù th«i ? §©u
cã thÓ dÔ dµng thÕ ®îc? Mi cßn ph¶i sinh mêi t¸m ®øa con trai vµ mêi t¸m ®øa con g¸i
mµ ®øa nµo còng ph¶i uèng thuèc §o¹n c©n hñ cèt hoµn. Chóng ®au ®ín ngåi tríc mÆt mi
mµ rªn xiÕt kªu gµo ®Õn chÝn m¬i chÝn ngµy, chÕt ch¼ng chÕt ®îc, sèng ch¼ng sèng cho.
Råi sau cïng chÝnh mi còng ph¶i uèng §o¹n c©n hñ cèt hoµn ®Ó cho mi ®îc nÕm mïi ®au
khæ ª chÒ.
H Tróc giËt m×nh hái:
- §o¹n c©n hñ cèt hoµn ®éc ®Þa ®Õn thÕ kia ?
¤ l·o ®¹i ®¸p:
- Toµn th©n mi bao nhiªu g©n ®Òu bÞ ®øt hÕt, lóc ®ã mi muèn më miÖng, muèn co lìi
còng kh«ng ®îc. ThÕ råi... thÕ råi...!
H¾n chît nghÜ ®Õn chÝnh h¾n ®· uèng ph¶i thø thuèc ®éc ¸c nhÊt thiªn h¹, råi h¾n
kh«ng nãi n÷a. H¾n c¶m thÊy trong lßng ®au ®ín xãt xa ghª rîn h·i hïng. H¾n muèn ®Ëp
®Çu vµo gèc c©y tïng mµ chÕt ®i cho råi.
C« bÐ bçng tñm tØm cêi nãi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 90 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 90 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 90 9 10 251