Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 91

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø chÝn m¬i mèt
Nh÷ng mèi thï rïng rîn gi÷a ®ång m«n
Ngêi ®µn bµ ¸o tr¾ng chng höng mét l¸t råi hái:
- Hõ! Y... sao y l¹i giao nhÉn cho s tû? NÕu kh«ng ph¶i lµ s tØ ¨n c¾p th× h¼n lµ ®·
cíp giËt?
§ång Mç lín tiÕng nãi:
- Lý Thu Thuû! Chëng m«n ph¸i Tiªu Dao truyÒn cho ng¬i ph¶i quú xuèng ®Ó nghe
mÖnh lÖnh.
Ngêi ®µn bµ ¸o tr¾ng tøc Lý Thu Thuû nãi:
- Chøc chëng m«n nh©n nµy chÝnh lµ s tû tù phong cho m×nh hay sao? Ch¾c lµ...
ch¾c lµ s tû ®· ¸m h¹i y ®Ó ¨n c¾p nhÉn.
Lý Thu Thuû vèn lµ ngêi hoµ nh·, nhng tõ lóc tr«ng thÊy c¸i nhÉn s¾t, bµ kh«ng
khái xóc ®éng vµ trong lêi nãi ®· ra chiÒu nãng n¶y.
§ång Mç dâng d¹c hái:
- Ng¬i kh«ng chÞu tu©n theo mÖnh lÖnh cña chëng m«n nh©n vµ muèn ph¶n nghÞch
s m«n, cã ph¶i thÕ kh«ng?
§ét nhiªn mét lµn b¹ch quang xÑt qua! Ngêi §ång Mç tung lªn råi hÊt v¨ng ®i xa!
H Tróc thÊt kinh hái:
- Sao vËy?
Råi nhµ s nh×n thÊy trªn mÆt ®Êt tuyÕt ®äng cã vÕt m¸u loang vµ ngãn tay ót cña
§ång Mç bÞ chÆt ®øt rít xuèng. C¸i nhÉn ^^^ lÊy ®· bÞ Lý Thu Thuû lÊy ®îc cÇm trong
tay.
Nguyªn Lý Thu Thuû dïng thñ ph¸p mau lÑ tuyÖt lu©n chÆt ®øt ngãn tay ót cña §ång
Mç råi ®o¹t chiÕc nhÉn.
Bµ l¹i phãng chëng hÊt mô b¾n ra xa, cßn bµ dïng thø khÝ giíi g× ®Ó chÆt ngãn tay
§ång Mç th× H Tróc kh«ng nh×n râ ®îc v× bµ ra tay lÑ qu¸!
Bçng nghe Lý Thu Thuû nãi:
- §¹i s tû! S tû ®· ¸m h¹i y c¸ch nµo, s tû nãi thËt cho tiÓu muéi nghe ®i! TiÓu
muéi ®èi víi s tû lµ chç t×nh nghÜa th©m träng quyÕt kh«ng lµm chuyÖn g× khã chÞu cho
s tû ®©u.
B©y giê Lý Thu Thuû lÊy ®îc chiÕc nhÉn råi, giäng nãi cña bµ ta trë l¹i rÊt «n tån.
H Tróc kh«ng nhÞn ®îc n÷a, lªn tiÕng nãi:
- Hai vÞ ®· lµ chç s tû muéi cïng m«n ph¸i, sao l¹i ra tay ®éc ®Þa ®Õn thÕ? V« Nhai
Tö l·o tiªn sinh nhÊt quyÕt kh«ng bÞ §ång Mç giÕt chÕt ®©u. TiÓu t¨ng lµ ngêi xuÊt gia
ch¼ng khi nµo nãi dèi thÝ chñ ®©u...
Lục mạch thần kiếm - Hồi 91 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 91 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 91 9 10 560