Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 92

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø chÝn m¬i hai
§ång Mç Ðp nhµ s ph¸ giíi
Tèi h«m Êy §ång Mç nÆng lêi tho¸ m¹ V« Nhai Tö vµ Lý Thu Thuû, kh«ng kiªng dÌ
bÊt cø mét danh tõ ®ª tiÖn th« tôc nµo.
H Tróc tai nghe mô chöi rña cùc kú ®éc ¸c khiÕn cho nhµ s lóc bÊy giê nghÜ ®Õn
®iÒu nh©n qu¶ theo thuyÕt nhµ PhËt nªn th¬ng h¹i mô h¬n lµ c¨m hËn. H Tróc muèn më
lêi khuyªn can §ång Mç nhng miÖng lìi vông vÒ nªn l¹i th«i.
H«m sau Thiªn S¬n §ång Mç l¹i truyÒn thô cho H Tróc khÈu quyÕt vÒ chëng ph¸p
thø hai.
§Õn buæi chiÒu ngµy thø n¨m, trªn ®êng th¼ng tiÕn bçng thÊy phÝa tríc cã khãi löa
trï mËt, th× hai ngêi ®· tríc mét toµ thµnh lín.
§ång Mç nãi:
- §©y lµ Linh Ch©u, thµnh ®« níc T©y H¹, ng¬i cßn mÊy c¸i khÈu quyÕt vÒ phÐp
"cÇm n·" cha thuéc hÕt. VËy ®ªm nay t¹m tró ë ngoµi phÝa T©y thµnh Linh Ch©u, ®Ó mai
s¸ng chóng ta cßn ph¶i ®i lu«n h¬n hai tr¨m dÆm n÷a råi míi quay trë l¹i Linh Ch©u ®îc.
H Tróc ng¹c nhiªn hái:
- T¹i sao chóng ta kh«ng th¼ng ®Õn Linh Ch©u mµ ph¶i ®i thªm mÊy tr¨m dÆm n÷a?
§ång Mç ®¸p:
- §¬ng nhiªn lµ chóng ta ph¶i ®Õn Linh Ch©u, nÕu kh«ng th× sao gäi lµ vµo s©u hiÓm
®Þa ®îc?
L¹i qua mét ngµy n÷a, H Tróc ®· thuéc lßng nh÷ng khÈu quyÕt vÒ s¸u chiªu "Thiªn
S¬n chiÕt mai thñ".
§ång Mç nh©n lóc ë ngoµi c¸nh ®ång réng, truyÒn thô cho H Tróc vÒ c¸ch ¸p dông
nh÷ng khÈu quyÕt ®ã. V× mô bÞ ®øt mét ch©n nªn ph¶i ngåi bÖt xuèng ®Êt ®Ó chØ ®iÓm
nh÷ng chiªu thøc cho H Tróc.
M«n "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" tuy chØ cã s¸u chiªu nhng nã bao hµm nh÷ng tinh tuý
vÒ vâ häc cña ph¸i Tiªu Dao. Trong chëng ph¸p vµ phÐp cÇm n· l¹i bao gåm c¶ kiÕm
ph¸p, ®ao ph¸p, tiªn ph¸p, chëng ph¸p, tr¶o ph¸p vµ thñ ph¸p cïng lµ nh÷ng tuyÖt chiªu
®Ó sö dông binh khÝ. V× m«n nµy biÕn ho¸ th©m diÖu rÊt lµ phøc t¹p nªn H Tróc kh«ng thÓ
trong mét lóc häc nhiÒu qu¸ ®îc.
Thiªn S¬n §ång Mç nãi:
- M«n "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" nµy cña ta vÜnh viÔn kh«ng ai häc ®îc hoµn toµn.
Sau nµy néi c«ng ng¬i cµng cao th× ng¬i biÕt cµng réng. BÊt luËn lµ nh÷ng chiªu thøc vâ
c«ng nµo trong thiªn h¹, ng¬i chØ dïng s¸u chiªu "chiÕt mai thñ" lµ cã thÓ ho¸ gi¶i ®îc
hÕt. §iÒu cÇn nhÊt lµ ph¶i häc cho kü. KhÈu quyÕt th× ng¬i ®· thuéc lßng c¶ råi. Tõ nay
trë ®i, ®¹t tíi tr×nh ®é nµo lµ tuú ë ng¬i ®Êy.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 92 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 92 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 92 9 10 860