Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 93

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø chÝn m¬i ba
Bïa sinh tö cÇm ch©n H Tróc
§ång Mç bËt lªn mét trµng cêi dßn ra chiÒu ®¾c ý. Ta nªn biÕt r»ng §ång Mç vèn lµ
mét ngêi ngang ngîc vµ Ých kû, chØ biÕt tho¶ m·n cho c¸ nh©n mô, ngoµi ra kh«ng hÒ
nghÜ tíi ai. GÆp viÖc g× bÊt nh ý lµ mô lµm cho ®èi ph¬ng ph¶i chÞu c¶nh sèng dë chÕt dë
míi võa lßng. V× thÕ mµ bän thñ h¹ dï thuéc phe bµng m«n t¶ ®¹o còng ph¶i kinh h·i mô.
Mô thÊy H Tróc mét d¹ kiªn tr× gi÷ giíi luËt nhµ PhËt, nªn mô b¾t chµng ph¶i uèng m¸u
®Ó ph¸ giíi.
Thêi giê thÊm tho¸t, h¬n mét th¸ng ®· tr«i qua. ThÕ lµ §ång Mç kh«i phôc l¹i ®îc
c«ng lùc vµo tuÇn ngo¹i n¨m chôc tuæi. Mô ë trong kho níc ®¸ ra vµo ngù hoa viªn tùa hå
ma quû biÕn h×nh. NÕu mô kh«ng cßn uý kþ Lý Thu Thuû th× mô ®· rêi khái hoµng cung
níc T©y H¹ ®i råi.
Hµng ngµy mô hót m¸u luyÖn c«ng xong råi lµ l¹i ®iÓm huyÖt H Tróc, lÊy thÞt sèng
cïng m¸u t¬i nh÷ng loµi cÇm thó nhÐt vµo miÖng nhµ s. Mô chê trong vßng hai giê cho
nh÷ng thùc vËt ®ã tiªu ho¸ ®i kh«ng cßn möa ra n÷a, míi gi¶i khai huyÖt ®¹o cho nhµ s.
H Tróc ë trong kho níc ®¸ bÞ §ång Mç bøc b¸ch ¨n thÞt uèng m¸u t¬i, tr¶i qua bao
nhiªu ngµy kh«ng nh×n thÊy mÆt trêi. Nhµ s chÞu ®au khæ ®Õn cïng cùc, miÖng chØ niÖm
c©u: "Cïng khæ v« ^^^, thø ®¹t cè gi·" ®Ó miÔn cìng an ñi m×nh.
Mét h«m §ång Mç l¹i nghe thÊy H Tróc lÈm nhÈm niÖm c©u "Tu ®¹o khæ h¹nh,
ph¶i nghÜ kiÕp tríc" råi "Cam t©m chÞu ®ùng kh«ng nªn o¸n tr¸ch" g× g× n÷a, th× mô cêi
l¹t hái:
- Ng¬i ®· ¨n ®ñ thø thÞt, nµo thá, nµo h¬u, nµo h¹c, nµo c«ng th× cßn thµnh hoµ
thîng thÕ nµo ®îc n÷a mµ cßn niÖm kinh hoµi?
H Tróc ®¸p:
- TiÓu t¨ng bÞ tiÒn bèi bøc b¸ch ch kh«ng ph¶i tù ý m×nh, ®©u cã thÓ gäi lµ ph¸ giíi
®îc.
§ång Mç cêi l¹t hái vÆn:
- NÕu ta kh«ng bøc b¸ch, ng¬i quyÕt lßng kh«ng ph¸ giíi ph¶i ch¨ng?
H Tróc ®¸p:
- TiÓu t¨ng lµ ®Ö tö nhµ PhËt nªn tù ph¶i biÕt gi÷ m×nh cho trong s¹ch, kh«ng bao giê
vi ph¹m giíi luËt cña ®øc Bå T¸t h»ng d¹y...
§ång Mç nãi:
- §îc l¾m! Chóng ta h·y thö coi!
H«m Êy mô kh«ng bøc b¸ch H Tróc uèng m¸u ¨n thÞt n÷a. H Tróc rÊt mõng, c¶m t¹
mô lu«n miÖng.
H«m sau §ång Mç vÉn kh«ng cìng Ðp nhµ s uèng m¸u ¨n thÞt th× H Tróc ®ãi qu¸,
liÒn nãi:
Lục mạch thần kiếm - Hồi 93 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 93 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 93 9 10 809