Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 95

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 716 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø chÝn m¬i l¨m
Cuéc ®Êu gay go díi hÇm níc ®¸
Nguyªn V« Nhai Tö ®em hÕt c«ng lùc cña l·o truyÒn cho H Tróc chø kh«ng ph¶i
c«ng phu. C«ng lùc víi c«ng phu chØ kh¸c nhau mét ch÷ mµ nghÜa l¹i xa nhau rÊt nhiÒu.
Nhng Lý Thu Thuû ®ang lóc t©m tÝnh xóc ®éng nªn ch¼ng nghÜ g× ®Õn chç sai biÖt ®ã. Mô
l¹i hái:
- S huynh ta ®· thu ng¬i lµm ®Ö tö, mµ sao ng¬i kh«ng kªu ta b»ng s thóc?
H Tróc ®éng t©m, liÒn h«:
- S b¸! S thóc! Hai vÞ ®· lµ ngêi mét nhµ sao l¹i kh«ng cëi mèi oan cõu, cø hôc
hÆc nhau hoµi? Theo ý kiÕn cña tiÓu ®iÖt th× nh÷ng viÖc ®· råi, hai vÞ nªn bá qua lµ h¬n.
Lý Thu Thuû nãi:
- Méng lang! Ng¬i cßn nhá tuæi kh«ng hiÓu mô giµ nµy dông t©m hiÓm ¸c v« cïng!
Ng¬i tr¸nh ra mét bªn ®i...
Mô cha døt lêi, ®ét nhiªn la lªn mét tiÕng:
- ói chao!
Nguyªn §ång Mç ®øng ë sau lng H Tróc ®ét nhiªn vung chëng ®¸nh ra. Ph¸t
chëng nµy bµ dïng toµn néi lùc ©m nhu nªn kh«ng mét tiÕng ®éng.
Hai ngêi ®øng gÇn nhau qu¸, lóc Lý Thu Thuû ph¸t gi¸c ra võa phãng chëng lùc
ph¶n kÝch th× chëng lùc §ång Mç ®· x« tíi tríc ngùc m×nh. Mô véi lïi l¹i phÝa sau
nhng còng chËm mÊt råi. Mô c¶m thÊy nh bÞ nghÑt thë vµ kinh m¹ch ®· bÞ tæn th¬ng.
§ång Mç cêi hái mãc:
- S muéi! Chiªu ®ã cña tû tû thÕ nµo? Xin s muéi chØ ®iÓm cho!
Lý Thu Thuû véi vËn khÝ ®Ó ng¨n ngõa th¬ng thÕ ph¸t t¸c nªn kh«ng d¸m më miÖng
tr¶ lêi.
§ång Mç ®¸nh lÐn mét chiªu thµnh c«ng th× khi nµo l¹i chÞu bá qua. Mét ch©n cña
mô nh¶y tung lªn phãng chëng ®¸nh tíi veo vÐo.
H Tróc véi la lªn:
- TiÒn bèi! Kh«ng nªn h¹ ®éc thñ!
Råi y liÒn ¸p dông thñ ph¸p "Lôc d¬ng chëng" mµ §ång Mç ®· truyÒn thô ®em ra
ho¸ gi¶i ba ph¸t chëng cña mô nh»m ®¸nh tíi Lý Thu Thuû.
§ång Mç c¶ giËn qu¸t m¾ng:
- Th»ng giÆc non nµy! Mi dïng c«ng phu ®ã ®Ó chèng l¹i ta ?
Nguyªn H Tróc tríc kia ®· kiªn quyÕt cù tuyÖt kh«ng chÞu luyÖn m«n "Thiªn S¬n
lôc d¬ng chëng" nhng §ång Mç biÕt mai sau cßn gÆp nhiÒu ®¹i n¹n, mô cÇn cã mét tay
trî thñ ®¾c lùc, nªn nghÜ c¸ch g¹t H Tróc d¹y phÐp ho¸ gi¶i "Sinh tö phï" ®Ó truyÒn thô
Lục mạch thần kiếm - Hồi 95 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 95 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 95 9 10 235