Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 96

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø chÝn m¬i s¸u
§ång, Lý tranh h¬n truyÒn tuyÖt kü
H Tróc kh«ng biÕt m×nh ë trong t×nh tr¹ng nµy ®· bao l©u, råi ®ét nhiªn toµn th©n
run b¾n lªn. Hai luång nhiÖt khÝ hoµ víi ch©n khÝ trong b¶n th©n, kh«ng cã g× dÉn ®¹o ch¹y
tø tung kh¾p c¸c huyÖt ®¹o trong ngêi rÊt mau.
Nguyªn ngêi H Tróc ®· bÞ b¨ng kÕt ®ãng l¹i th× ch©n khÝ trong ngêi §ång Mç
cïng Lý Thu Thuû ®· trót vµo råi ®iÒu hoµ víi ch©n lùc cña V« Nhai Tö truyÒn cho tõ
tríc. C¶ ba lùc lîng hîp lµm mét. Nh÷ng luång lùc ®¹o ®Çy rÉy kh«ng cã g× chÕ ngù
®îc, ch¹y ®Õn ®©u huyÖt ®¹o n¬i ®ã lËp tøc bÞ ®¶ th«ng.
H Tróc c¶m thÊy tùa hå m×nh ®îc cëi trãi mµ ch©n khÝ ch¹y trong ngêi nh ngùa
bÊt kham. Y khÏ rung hai tay mét c¸i th× søc m¹nh v« biªn tiÒm tµng trong ngêi ®Èy cho
khèi b¨ng bäc lÊy ngêi vì tan råi rít xuèng ®Êt lo¶ng xo¶ng.
H Tróc liÒn ®øng lªn vµ c¶m thÊy kh«ng khÝ trong hÇm rÊt bøc bèi, thë hÝt khã kh¨n,
th× tù hái:
- Kh«ng hiÓu tÝnh m¹ng s b¸ vµ s thóc ra sao? ¢u lµ ta h·y cøu c¶ hai ngêi ra
ngoµi råi sÏ liÖu.
H Tróc ®a tay ra sê bçng ch¹m vµo hai khèi b¨ng r¾n ch¾c, th× ra hai ngêi ®Òu bÞ
khèi b¨ng ®ãng chÆt. H Tróc trong lßng kinh h·i v« cïng, kh«ng kÞp suy nghÜ g× n÷a liÒn
mçi tay «m mét khèi, trong ®ã cã ngêi, nhÊc bæng råi ®i lªn tÇng hÇm thø nhÊt.
H Tróc võa më ®îc hai tÇng cöa gç ra th× c¶m thÊy luång kh«ng khÝ míi mÎ trµn vµo
mÆt. Y hÝt mét h¬i dµi c¶m thÊy sung síng vµ tho¶i m¸i v« cïng.
Bªn ngoµi cöa, võng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a trêi, bãng hoa rîp ®Êt. Lóc ®ã ®ªm ®· khuya
råi.
H Tróc mõng thÇm nghÜ bông:
- Nh©n lóc ®ªm h«m, m×nh ra khái hoµng cung t¬ng ®èi dÔ dµng h¬n.
NghÜ vËy H Tróc liÒn «m hai khèi b¨ng ch¹y th¼ng ra phÝa ch©n têng. Y võa ®Ò khÝ
nh¶y vät lªn th× ®ét nhiªn ngêi tõ tõ lªn cao h¬n mÆt têng chõng mét trîng råi cø l¬
löng b¨ng ®i.
H Tróc kh«ng hiÓu ch©n khÝ trong m×nh sao l¹i diÖu dông nh vËy? Th©n thÓ lªn mçi
lóc mét cao khiÕn y sî qu¸, buét miÖng la ho¶ng. Lóc y më miÖng, ch©n khÝ tho¸t ra nªn
míi h¹ xuèng ®îc. Bèn tªn ngù tiÒn thÞ vÖ níc T©y H¹ ®ang ®i tuÇn tra trong vßng thµnh,
chît nghe cã tiÕng ngêi la liÒn ch¹y l¹i xem th× thÊy hai khèi thñy tinh lín Ðp vµo mét
bãng s¾c tro vît têng mµ ra. Chóng kh«ng hiÓu lµ qu¸i vËt g×, sî h·i qu¸ miÖng h¸ hèc ra
kh«ng ngËm l¹i ®îc n÷a. Chóng thÊy ba qu¸i vËt tho¸ng c¸i ®· bay vµo trong rõng c©y
ngoµi bøc têng thµnh, liÒn la ã kªu ngêi rît theo, nhng ch¼ng thÊy t«ng tÝch ®©u n÷a.
Bèn g· kÎ nghi ngê lµ thÇn th¸nh, kÎ l¹i cho lµ ma quû hiÖn h×nh råi c·i cä nhau hoµi. Cã
g· l¹i tëng lµ S¬n Tinh, mét g· l¹i b¶o ®ã lµ hoa trong vên thîng uyÓn thµnh yªu.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 96 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 96 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 96 9 10 836