Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 98

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø chÝn m¬i t¸m
H Tróc trë vÒ cung Linh Thøu
D bµ bµ trá hßn nói phÝa T©y B¾c gi÷a ®¸m m©y mï nãi:
- Tha chñ nh©n! §ã lµ nói Phiªu DiÔu. Ngän nói nµy quanh n¨m tuyÕt phñ. §øng
®»ng xa tr«ng nh cã nh kh«ng nªn gäi lµ nói Phiªu DiÔu.
H Tróc nãi :
- Tõ ®©y tíi ®ã e r»ng cßn xa l¾m! Chóng ta ®Õn sím lóc nµo hay lóc Êy. VËy b©y giê
¨n xong råi ph¶i lªn ®êng ngay.
QuÇn n÷ ®ång thanh ®¸p:
- D¹! §a t¹ chñ nh©n cã d¹ quan hoµi ®Õn bän n« tú bé Qu©n Thiªn.
C¬m níc xong ®oµn ngêi l¹i lªn ®êng. V× ®i gÊp qu¸ nªn däc ®êng chÕt mÊt kh¸
nhiÒu l¹c ®µ. Sau hai h«m ®i suèt ngµy ®ªm míi ®Õn ch©n nói Phiªu DiÔu, th× trêi võa r¹ng
®«ng.
Phï MÉn Nghi hai tay bng mét vËt n¨m s¾c rùc rì khom lng kÝnh cÈn d©ng lªn H
Tróc nãi:
- N« tú vông vÒ, xin chñ nh©n mÆc thö.
H Tróc lÊy lµm kú hái:
- C¸i g× ®©y?
Råi ®ãn lÊy më ra xem th× ra mét tÊm trêng bµo. ¸o trêng bµo nµy ®· lµm b»ng mét
thø gÊm ®o¹n rÊt tèt. C¸c mµu s¾c xanh ®á tr¾ng vµng ®èi nhau tr«ng rÊt ®Ñp m¾t vµ ®êng
kim mòi chØ tá ra lµ mét tay thî khÐo.
Nguyªn Phï MÉn Nghi c¾t tõng miÕng v¶i trªn ¸o cña quÇn n÷ ghÐp l¹i vµ kh©u thµnh
tÊm trêng bµo nµy.
H Tróc võa kinh ng¹c võa mõng rì nãi:
- Ngo¹i hiÖu Phï c« n¬ng lµ "ThÇn Ch©m" thùc ®· kh«ng ngoa. Ngåi trªn lng l¹c ®µ
ch¹y nhanh lµ thÕ mµ vÉn may ®îc tÊm ¸o rÊt thanh nh·.
Nãi råi, H Tróc cëi bá ¸o thÇy tu mÆc trêng bµo vµo. Dµi, ng¾n, réng, hÑp rÊt võa
vÆn kh«ng chç nµo chª ®îc. §êng viÒn l¹i b»ng da b¸o cµng t¨ng thªm phÇn sang träng.
Nh÷ng da nµy còng c¾t ë ¸o cña bän phô n÷.
Tôc ng÷ cã c©u: "Ngêi tèt vÒ lôa, lóa tèt vÒ ph©n" thËt lµ ®óng vËy. H Tróc tuy
tíng m¹o xÊu xa, song mÆc bé ¸o hoa lÖ, tr«ng còng oai ®¸o ®Ó.
QuÇn n÷ ng¾m nh×n chñ nh©n mét l¸t råi næi tiÕng reo mõng.
Lóc nµy ®oµn ngêi ®· ®i ®Õn ®Çu ®êng lªn nói.
Trong khi ®i ®êng, Tr×nh Thanh S¬ng nãi cho quÇn n÷ hay lµ bän cêng ®Þch ®·
®¸nh lªn ®Õn ngän §oµn Hoµ.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 98 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 98 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 98 9 10 917