Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 99

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung
Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø chÝn m¬i chÝn
Cung Linh Thøu quÇn hµo g©y lén
Ngêi võa liÖng tr¸i tïng cøu thiÕu n÷ ¸o vµng chÝnh lµ H Tróc. Y thÊy mäi ngêi
ngê lµ quû thÇn th× kh«ng khái cêi thÇm. Nhng b¶n tÝnh y trung thùc kh«ng muèn bng
bÝt ai, liÒn lªn tiÕng:
- §ång Mç qu¶ nhiªn ®· qua ®êi råi. C¸c vÞ bÊt tÊt ph¶i kinh nghi.
H Tróc l¹i thÊy g· bÐo þ vÉn tiÕp tôc nghiÕn ngÊu c¾n ngêi em th× nghÜ bông:
- ë ®©y tËp trung biÕt bao anh hïng h¶o h¸n, ch¼ng lÏ thùc kh«ng mét ngêi nµo ph¸
gi¶i ®îc "Sinh tö phï" ? M×nh ch¼ng muèn khoe tµi lµm chi. Nhng hä kh«ng chÞu ra
mÆt cøu m¹ng cho hai ngêi ®ã th× m×nh ph¶i ra tay vËy.
Y nghÜ thÕ råi ®øng dËy ch¹y ®Õn bªn vai hai g· kia, gi¬ tay ra vç vµo lng ngêi bÐo.
C¸i vç tay nµy lµ c«ng phu "Thiªn S¬n lôc d¬ng chëng" ®Ó ph¸ gi¶i "Sinh tö phï". Mét
luång khÝ ®iÒu hoµ thÊm vµo trong ngêi g· bÐo þ, lËp tøc "Sinh tö phï" trong ngêi g· bÞ
tiªu tan.
G· bÐo þ bu«ng hai tay ra ngåi dËy thë hæn hÓn, vÎ mÆt buån rÇu nãi:
- HiÒn ®Ö ¬i! HiÒn ®Ö lµm sao vËy? Ai ®· lµm hiÒn ®Ö bÞ th¬ng tµn nhÉn ®Õn thÕ?
HiÒn ®Ö nãi mau ®i ®Ó ca ca b¸o thï röa hËn cho.
G· kia thÊy anh tinh thÇn tØnh t¸o th× trong bông mõng thÇm quªn c¶ ®au ®ín, hái
lu«n:
- Ca ca khái råi ? Ca ca khái råi ?
H Tróc l¹i gi¬ tay ra vç vµo vai bän phô n÷ ¸o vµng hái:
- Ph¶i ch¨ng c¸c vÞ lµ ngêi bé Qu©n Thiªn? C¸c bé D¬ng Thiªn, Chu Thiªn, HiÖu
Thiªn... ®Òu ®· vÒ tíi bªn kia. C¸c vÞ ë ®©y cã d©y s¾t ®¸nh thµnh lßi tãi hay lµ d©y s¾t to
còng ®îc. Chóng ta ra ®ã lµm cÇu ®ãn hä vÒ ®·.
H Tróc ®a tay ®Õn ai lµ ngêi ®ã ®îc gi¶i khai huyÖt ®¹o ngay.
Ta nªn biÕt r»ng ngêi kh¸c mµ muèn gi¶i huyÖt ®¹o cho ai th× cÇn biÕt tríc huyÖt
®¹o nµo bÞ phong to¶ míi gi¶i khai ®îc. Nhng H Tróc chØ vç vµo vai mçi ngêi mé c¸i
lµ B¾c Minh ch©n khÝ trong lßng bµn tay y liÒn khai th«ng hÕt c¸c huyÖt ®¹o bÊt cø ë ®©u,
nªn bän phô n÷ trong bé Qu©n Thiªn bÊt luËn hä bÞ phong to¶ huyÖt ®¹o nµo còng chØ
trong mét c¸i vç tay lµ gi¶i khai hÕt, kh«ng cßn chç nµo trë ng¹i.
QuÇn n÷ võa kinh h·i võa mõng thÇm, lôc tôc ®øng dËy nãi:
- §a t¹ t«n gi¸ ®· cøu cho. Ch¶ d¸m nµo, xin t«n gi¸ cho biÕt quý ®¹i danh?
MÊy c« nhá tuæi tÝnh nãng võa ch¹y th¼ng ra cöa lín võa nãi:
- Mau mau ®i tiÕp øng cho c¸c chÞ em tríc råi sÏ quay vÒ cïng bän ph¶n tÆc quyÕt
mét trËn tö chiÕn.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 99 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 99 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 99 9 10 78