Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø-Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn
Typed by Lö Haûi hailu@hcm.fpt.vn http://come.to/kimdung
-1-
PHI LOÄ
NHÖÕNG NHAÂN VAÄT QUAÙI ÑAÛN
Luïc Tieåu Phuïng laø moät ngöôøi, con ngöôøi tuyeät ñoái khoâng ai queân ñöôïc, khoâng bao
giôø queân ñöôïc.
Trong ñôøi y ñaày tính neát truyeàn kyø vaø ñaõ gaëp khoâng bieát bao nhieâu quaùi nhaân quaùi
söï. Baát cöù luùc naøo vaø ôû nôi ñaâu cuõng ñöôïc nghe y keå toaøn chuyeän kyø quaùi.
Baây giôø haõy xin giôi thieäu cuøng quyù vò ñoäc giaû maáy nhaân vaät tröôùc roài seõ baét ñaàu
noùi ñeán nhöõng thieân coá söï cuûa hoï.
oOo
Traêng troøn vaønh vaïnh, söông muø daøy ñaëc.
Traêng troøn giöõa ñaùm söông muø khieán nguyeät saéc theâ löông môø aûo, xui loøng ngöôøi
tan naùt gan vaøng.
Tröông Phoùng cuøng ñoàng baïn chaúng coù yù gì ngoaïn thöôûng phong caûnh thieân nhieân
cuûa taïo hoùa, hoï chæ mong cuoäc ñôøi phoùng khoaùng chaúng bò thöù gì raøng buoäc, tuøy tieän
muoán ñi ñaâu thì ñi.
Boïn hoï môùi laøm moät chuyeán baûo tieâu vaø ñaõ giao haøng yeân oån roài. Hoï vöøa uoáng
röôïu xong.
Hoï ñaõ chòu ñöïng nhieàu ngaøy cöïc nhoïc, khaån tröông, nay ñöôïc keát thuùc hoï caûm thaáy
trong loøng thö thaùi côûi môû.
Giöõa luùc ñoù boïn hoï gaëp Huøng Moã Moã.
Huøng Moã Moã xuaát hieän giöõa ñaùm söông muø daày ñaëc chaúng khaùc gì u linh quyû mî.
Löng muï coøng laïi töôûng chöøng coõng moät taûng ñaù lôùn voâ hình ñeø naëng laøm cho muï
cô hoà bò gaõy xöông soáng.
Huøng Moã Moã tay xaùch moät caùi gioû khaù lôùn treân ñaäy baèng taám vaûi boâng daøy.
Moät ngöôøi caát tieáng hoûi:
-Trong gioû cuûa muï ñöïng gì vaäy ?
Hieän giôø moïi ngöôøi ñang höùng chí neân baát luaän söï vaät gì cuõng laøm cho hoï khoan
khoaùi.
Lục Tiểu Phụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng 9 10 852