Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 10

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Lu
ïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-130-
HOÀI THÖÙ MÖÔØI
PHAÁT TAY AÙO TÖÏA NÖÔÙC CHAÛY MAÂY
TROÂI
Trong Thuûy caùc khoâng coù nhieàu ñeøn maø saùng toû nhö ban ngaøy, vì boán böùc töôøng
ñeàu treo minh chaâu. AÙnh ñeøn pha vôùi aùnh minh chaâu khieán cho luoàng quang tuyeán
bieán thaønh hoøa dòu, maø ngöôøi ngoài khoan khoaùi khoân taû.
Toâ Thieáu Khanh chuyeän troø raát vui veû. Gaõ noùi veà söï tích phong löu cuûa Ñöôøng Haäu
Chuû.
Trong taåm cung cuûa Ñöôøng Haäu Chuû vaø tieåu Chu Haäy thuûy chung khoâng thaép ñeøn.
Theo trong tieåu thuyeát thì vieân ñaïi töôùng ôû Giang Nam baét ñöôïc aùi cô cuûa Lyù Haäu
Chuû. Ñeâm ñeán ngöôøi ta thaép ñeøn, naøng nhaém maét laïi noùi:
-Khoùi laém !
Ngöôøi ta ñoåi thaép neán, naøng cuõng nhaém maét laïi keâu:
-Caøng khoùi hôn tröôùc.
Khi hoûi ñeán hoài naøng ôû trong cung khoâng thaép ñeøn neán hay sao thì naøng ñaùp : Laâu
caùc cuûa naøng ôû trong cung treo nhöõng vieân baûo chaâu raát lôùn saùng nhö ban ngaøy.
Hoaéc Thieân Thanh mæm cöôøi noùi:
-Haäu Chuû xa xæ quaù ñoä neân nhaø Nam Ñöôøng maát nöôùc chæ laø vieäc sôùm hay muoän
maø thoâi.
Toâ Thieáu Khanh ñaùp:
-Nhöng y laø moät ngöôøi ña tình. Vaên töø cuûa y raát cao sieâu, naõo nuoät khoâng moät ai bì
kòp.
Hoaéc Thieân Thanh laïnh luøng noùi:
-Ngöôøi ña tình khoâng neân nhaèm vaøo hoaøng ñeá.
Maõ Haønh Khoâng cöôøi noùi:
-Haäu chuû caàn coù moät vò laøm Teå Töôùng nhö Hoaéc toång quaûn thì nhaø Nam Ñöôøng môùi
traùnh khoûi naïn dieät vong.
Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân thôû daøi noùi:
-Caùi ñoù chæ ñaùng traùch Lyù Vyõ ñaõ sinh ra sôùm maáy traêm naêm. Neáu böõa nay coù y ôû
ñaây, nhaát ñònh y coøn noùng loøng ñöôïc uoáng röôïu cho leï hôn taïi haï.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 10 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 10 9 10 570