Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 11

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng
Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-130-
HOÀI THÖÙ MÖÔØI MOÄT
MOÄT KEÛ CAÉP KHOÂNG AI BÌ KÒP
Kieám khí tan ñi raát mau, nhöng khoâng thaáy Dieâm Thieát San ñaâu nöõa.
Caû Luïc Tieåu Phuïng cuõng bieán maát.
Ngoaøi thuûy caùc laø ao sen. Döôùi ao döôøng nhö coù boùng ngöôøi chuyeån ñoäng. Trong
ñaùm laù sen coù moät chaám lôùn nheï nhaøng bay leân.
Ñoù laø hai ngöôøi, nhöng hai boùng töïa hoà nhö dính lieàn vaøo moät. Ngöôøi maët sau cuõng
gioáng ngöôøi maët tröôùc.
Boùng ngöôøi cöû ñoäng ñoät nhieân laïi maát huùt, nhöng trong thuûy caùc vang leân tieáng taø
aùo bay laïch phaïch. Dieâm Thieát San ñoät nhieân laïi xuaát hieän.
Luïc Tieåu Phuïng thoaùng caùi ñaõ ngoài vaøo choã cuû töïa hoà chöa dôøi khoûi nôi ñaây.
Dieâm Thieát San cuõng ñöùng taïi choã vöøa roài. Ngöôøi laõo töïa vaøo cöûa soå, khoâng ngôùt ho
suø suï.
Môùi trong khoaûnh khaéc maø döôøng nhö laõo ñaõ suy yeáu, giaø nua raát nhieàu.
Luùc tröôùc laõo ñi vaøo thuûy caùc voán laø ngöôøi treû trung, veû maët dieâm duùa traùng kieän.
Nöôùc da nhaün thín, khoâng moät sôïi raâu. Nhöng baây giôø baát luaän laø ai cuõng nhaän ra laõo
laø moät oâng giaø baûy taùm chuïc tuoåi.
Thôù thòt treân maët laõo daên laïi. Da maét laõo seä xuoáng. Nhaõn quang lôø môø aûm ñaïm. Laõo
noåi côn ho, veû maët aûm ñaïm noùi:
-Ta ñaõ giaø roài … giaø quaù roài !
Luïc Tieåu Phuïng nhìn laõo cuõng khoâng khoûi thôû daøi noùi:
-Quaû nhieân laõo giaø thaät roài.
Dieâm Thieát San hoûi:
-Taïi sao caùc vò laïi ñoái phoù vôùi moät ngöôøi giaø nua baèng caùch naøy ?
Luïc Tieåu Phuïng ñaùp:
-Vì tröôùc kia laõo ñaõ thieáu moùn aân tình vôùi ngöôøi khaùc, baát luaän laõo giaø ñeán ñaâu
cuõng phaûi traû laïi ñaõ.
Ñoät nhieân Dieâm Thieát San ngöûng ñaàu leân lôùn tieáng:
-Ta thieáu nôï dó nhieân ta phaûi traû. Nhöng ta coù thieáu nôï ai bao giôø ñaâu ?
Luïc Tieåu Phuïng ñaùp:
Lục Tiểu Phụng - Hồi 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 11 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 11 9 10 39