Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 12

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø -
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-140-
HOÀI THÖÙ MÖÔØI HAI
SÔN TAÂY NHAÏN KHEÙT TIEÁNG QUAN
TRUNG
Ñan Phuïng coâng chuùa chôùp maét hoûi:
-Naøy ! Nhöõng bao töû ñoù laõo coù baùn khoâng ?
Tieåu baûn ñaùp:
-Coù tieàn laø baùn heát.
Ñan Phuïng coâng chuùa hoûi:
-Bao nhieâu tieàn moät caùi ?
Tieåu baûn ñaùp:
-Reû laém ! Moät vaïn löôïng baïc moät caùi, thieáu moät ñoàng cuõng khoâng ñöôïc.
Ñan Phuïng coâng chuùa bieán saéc laïnh luøng noùi:
-Ñöôïc laém ! Ta mua hai caùi, ngöôi ñöa laïi ñaây.
Tieåu baûn ñaùp:
-Ñöôïc roài !
Haén vöøa caàm hai caùi bao töû giô leân thì ñoät nhieân moät con choù vaøng töø goùc töôøng
nhaûy ra suûa “gaâu gaâu”.
Tieåu baûn trôïn maét leân noùi:
-Chaúng leõ ngöôi cuõng nhö vò coâ nöông naøy muoán mua bao töû cuûa ta ? Ngöôi chöa
bieát bao töû thöôøng duøng ñeå ñaùnh baãy choù ö ?
Quaû nhieân haén duøng bao töû ñeå ñaùnh baãy choù thaät. Con choù vaøng laäp töùc im tieáng
khoâng suûa nöõa. Noù ngoaïm vaøo bao töû hai caùi roài ñoät nhieân ruù leân nhöõng tieáng theâ
thaûm. Noù giaõy duïa döôùi daát maáy caùi roài naèm cheát laên ra ñoù.
Ñan Phuïng coâng chuùa bieán saéc hoûi:
-Bao töû cuûa ngöôi coù chaát ñoäc hay sao ?
Tieåu baûn cöôøi ñaùp:
-Chaúng nhöõng coù chaát ñoäc maø coøn coù caû thòt ngöôøi ôû trong nöõa.
Ñan Phuïng coâng chuùa töùc giaän hoûi:
-Theá maø ngöôi daùm ñem thöù bao töû naøy ñi baùn ö ?
Tieåu baûn ñaûo loøng traéng ra maét laïnh luøng ñaùp:
Lục Tiểu Phụng - Hồi 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 12 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 12 9 10 885