Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 13

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø -
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-151-
HOÀI THÖÙ MÖÔØI BA
SAU BÖÙC MAØN AI ÑÖÙNG GIÖÏT DAÂY
Luïc Tieåu Phuïng ueå oaûi thôû daøi noùi:
-Ñaùnh nhau vöøa maát söùc vöøa thöông thaàn, thaø raèng tìm moät choã nguû cho khoeøo
chaúng hay hôn laø ñi kieám ngöôøi ñaùnh ñaám ?
Teân tieåu baûn baùn bao töû trôïn maét leân nhìn chaøng, maët haén ñaõ nhö ngöôøi muoán khoùc,
laïi gioáng keû muoán cöôøi. Ñoät nhieân haén lôùn tieáng:
-Hay laém ! Luïc Tieåu Phuïng quaû nhieân laø Luïc Tieåu Phuïng. Töø nay trôø ñi baát luaän
coâng töû muoán baûo ta laøm gì maø ta coøn chau maøy thì chæ laø con chaùu cuûa coâng töû.
Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp:
-Con chaùu maø nhö ngöôi ta cuõng chaúng thích, chæ khi naøo ta mua bao töû ngöôi baùn
reû cho ta moät chuùt laø ñuû laøm baèng höõu roài.
Tieän tay chaøng vôùi laáy taám aùo choaøng maøu ñaïi hoàng treo ôû ñaàu giöôøng. Chaøng laïi
uoáng moät chung röôïu nöõa roài hoûi:
-Ai muoán theo ta ra ngoaïi thaønh tìm vaøo nhaø teân maët roã hoï Trieäu trong laøng ñeå aên
chaû choù thì ñi ?
Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi ñaùp:
-Tieåu ñeä cuõng ñi.
Phaøn ñaïi tieân sinh voã caùi ñaàu doïc taåu xuoáng noùi:
-Taïi haï cuõng ñi.
Giaûn nhò tieân sinh noùi:
-Coù y laø coù taïi haï. Boïn taïi haï nhö caân khoâng lìa caùn.
Teân tieåu baûn baùn bao töû lieàn noùi theo:
-Coøn taïi haï nöõa.
Giaûn nhò tieân sinh hoûi:
-Ngöôi chuyeân baùn bao töû maø coøn daùm ñi aên thòt choù thì ra ngöôi khoâng sôï oan hoàn
boïn choù lôùn choù nhoû ñaùnh nhau trong buïng ö ?
Teân tieåu baûn baùn bao töû trôïn maét leân ñaùp:
-Taïi haï cheát cuõng khoâng dôï thì coøn sôï gì ?
Sôn Taây Nhaïn caû cöôøi noùi:
Lục Tiểu Phụng - Hồi 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 13 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 13 9 10 184