Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 14

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø -
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-161-
HOÀI THÖÙ MÖÔØI BOÁN
BOÁN COÂ GAÙI MÔÛ CUOÄC ÑIEÀU TRA
Luïc Tieåu Phuïng noùi:
-Duø ngöôi khoâng noùi thì ta cuõng bieát laàn naøy ai ñeán kieám ngöôi.
Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp:
-Coâng töû bieát laø chuyeän cuûa coâng töû. Taïi haï khoâng noùi laø vieäc cuûa taïi haï.
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Ngöôi noùi vaäy töùc laø baát luaän ta bieát hay khoâng ngöôi cuõng chaúng chòu noùi chöù gì ?
Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp:
-Ñuùng theá !
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Taïi sao baây giôø ngöôi laïi bieán ñoåi chuû yù ñem chuyeän bí maät naøy noùi vôùi ta ?
Tö Khoâng Trích Tinh thôû daøi ñaùp:
-Coâng töû maïo hieåm daán thaân vaøo ñoáng löûa ñeå cöùu taïi haï, suyùt nöõa chaùy saïch caû
loâng maøy thì khi naøo taïi haï laïi nôõ aên caép ngöôøi baïn cuûa coâng töû ?
Luïc Tieåu Phuïng noùi:
-Theo lôøi ngöôi thì duø laø vieäc troäm caép cuõng phaûi coù ñaïo lyù hay sao ?
Tö Khoâng Trích Tinh ñaùp:
-Coâng töû noùi ñuùng !
Thöôïng Quan Ñan Phuïng khoâng nhòn ñöôïc lôùn tieáng hoûi:
-Neáu ngöôi khoâng nghó ñeán ñaïo nghóa thì lieäu ngöôi coù aên caép ñöôïc ta ñem ñi thaät
khoâng ?
Tö Khoâng Trích Tinh ngaïo ngheã ñaùp:
-Coâ nöông ñöøng queân taïi haï laø vua aên caép. Trong thieân haï chaúng coù caùi gì laø taïi haï
khoâng ñaùnh caép ñöôïc.
Thöôïng Quan Ñan Phuïng cöôøi laït hoûi:
-Ta muoán nghe keá hoaïch ngöôi chuaån bò ñaùnh caép ta ra sao ?
Tö Khoâng Trích Tinh hoûi laïi:
-Coâ nöông coù nghe teân baùn thuoác cao daùn naøo ñem bí maät ñoäc moân cuûa hoï noùi cho
ngöôøi khaùc bieát khoâng ?
Lục Tiểu Phụng - Hồi 14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 14 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 14 9 10 927