Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 15

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø -
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-161-
HOÀI THÖÙ MÖÔØI LAÊM
ÑAO KIEÁM SONG SAÙT ÑOÄC COÂ NHAÁT
HAÏC
Nga Mi Töù Tuù ñeàu ñoû maët. Boán coâ xoay mình ñi ra.
Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi mieäng laåm baåm:
-Laàn sau mình coù taém röûa phaûi maëc quaàn môùi ñöôïc.
Phoøng taém cuûa Luïc Tieåu Phuïng ôû caïnh nhaø beáp. Beân ngoaøi laø caùi saân con. Trong
saân coù caây baïch döông.
Boùng ñeâm tòch mòch thanh u. maûnh traêng thöôïng hyeàn lô löõng nhö treo treân ngoïn
caây. Caønh laù röôøm raø che heát aùnh traêng. Döôùi boùng caây aâm u moät ngöôøi ñöùng söõng
khoâng nhuùc nhích.
Ngöôøi naøy maëc aùo traéng phau nhö tuyeát. Sau löng ñeo thanh tröôøng kieám voû ñen,
hình thuø vöøa coå kính vöøa kyø laï.
Nga Mi Töù Tuù vöøa loù ra, chôït ngoù thaáy ngöôøi naøy. Caùc coâ khoâng töï chuû ñöôïc nöõa,
caûm thaáy hôi laïnh töø traùi tim ñöa ra ñeán ñaàu ngoùn tay.
Maõ Tuù Chaân la thaát thanh:
-Taây Moân Xuy Tuyeát !
Taây Moân Xuy Tuyeát nhìn maáy coâ baèng caëp maét laïnh luøng, töø töø gaät ñaàu.
Maõ Tuù Chaân töùc giaän hoûi:
-Phaûi chaêng caùc haï ñaõ saùt haïi Toâ Thieáu Anh ?
Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi laïi:
-Caùc coâ muoán traû thuø chaêng ?
Maõ Tuù Chaân cöôøi laït ñaùp:
-Boïn ta ñang kieám caùc haï , khoâng ngôø caùc haï laïi daùm tôùi ñaây.
Taây Moân Xuy Tuyeát maét saùng leân, saùng ñeán noãi ngöôøi phaûi kinh haõi. Y laïnh luøng
noùi:
-Nguyeân taïi haï khoâng muoán gieát ñaøn baø con gai. Coù ñieàu nöõ nhaân khoâng neân luyeän
kieám. Ñaõ luyeän kieám laø chaúng phaûi nöõ nhaân.
Thaïch Tuù Vaân töùc giaän leân tieáng:
-Thuùi laém !
Lục Tiểu Phụng - Hồi 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 15 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 15 9 10 959