Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 16

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø -
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-171-
HOÀI THÖÙ MÖÔØI SAÙU
AÙNH ÑEØN LAY ÑOÄNG TRÖÔÙC LINH ÑAØI
Hôn nöõa ñòa vò cuøng thaân theá Ñoäc Coâ Nhaát Haïc khieán laõo khoâng caàn traû lôøi nhöõng
caâu hoûi vô vaån nhö vaäy.
Hoaéc Thieán Thanh laïi hoûi:
-Tröôùc kia ñaïo tröôûng ñaõ tôùi ñaây laàn naøo chöa ?
Ñoäc Coâ Nhaát Haïc ñaùp coäc loác:
-Chöa.
Hoaéc Thieán Thanh noùi:
-Vì theá neân taïi haï chöa bieát giöõa Dieâm ñaïi laõo baûn vaø ñaïo tröôûng laø ñoâi haûo baèng
höõu.
Ñoäc Coâ Nhaát Haïc sa saàm neùt maët ngaäp ngöøng noùi:
-Caùc haï coøn chöa bieát nhieàu chuyeän.
Hoaéc Thieán Thanh laïnh luøng ñaùp:
-Ñaïo tröôûng laø baäc tieàn boái voõ laâm dó nhieân bieát nhieàu chuyeän hôn taïi haï.
Ñoäc Coâ Nhaát Haïc höø moät tieáng.
Hoaéc Thieán Thanh ñoät nhieân ngoaûnh ñaàu laïi, lieác caëp maét saéc nhö ñao nhìn chaèm
chaëp vaøo maët laõo, thuûng thaúng noùi:
-Neáu vaäy chaéc ñaïo tröôûng bieát y cheát trong tröôøng hôïp naøo ?
Ñoäc Coâ Nhaát Haïc döôøng nhö bieán saéc. Ñoät nhieân laõo xoay mình raûo böôùc ñi ra.
Hoaéc Thieán Thanh kheõ quaùt:
-Ñöùng laïi !
Ñoäc Coâ Nhaát Haïc vöøa ñaët baøn chaân xuoáng, vieân gaïch vuoâng laùt döôùi ñaát lieàn bò
nghieàn naùt. Treân baøn tay nhöõng ñöôøng gaân xanh noåi leân cao goà. Taám ñaïo baøo maëc
treân mình khoâng gioù cuõng lay ñoäng.
Sau moät luùc laâu laõo môùi töø töø xoay mình. Maét chieáu ra nöõng tia haøn quang trôïn leân
nhìn Hoaéc Thieán Thanh, hoûi daèn töøng tieáng:
-Phaûi chaêgn ngöôi hoâ ta ñöùng laïi ?
Hoaéc Thieán Thanh cuõng sa saàm neùt maët, höõng hôø ñaùp:
-Phaûi roài ! Chính taïi haï hoâ ñaïo tröôûng ñöùng laïi.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 16 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 16 9 10 441