Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 17

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø -
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-181-
HOÀI THÖÙ MÖÔØI BAÛY
NGA MI TÖÙ TUÙ LUAÄN ANH TAØI
Hoa Maõn Laâu hoûi:
-Coâng töû cho laø trong voøng ba chuïc chieâu Taây Moân Xuy Tuyeát khoâng thaéng ñöôïc
Ñoäc Coâ Nhaát Haïc hay sao ?
Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp:
-Chaúng moät ai coù theå ñöa Ñoäc Coâ Nhaát Haïc vaøo ñaát cheát trong voøng ba chuïc chieâu.
Taây Moân Xuy Tuyeát cuõng vaäy.
Hoa Maõn Laâu traàm maëc hoài laâu roài thôû daøi noùi:
-Caùi ñoù laø coâng töû phoûng ñoaùn nhö vaäy.
Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp:
-Vì theá maø baây giôø taïi haï laïi hy voïng Taây Moân Xuy Tuyeát ñöøng kieám thaáy Ñoäc Coâ
Nhaát Haïc.
Hai ngöôøi ñaõ ñi qua quaûng ñöôøng lôùn tòch mòch tôùi tröôùc con soâng nhoû ôû ngoaøi Chaâu
quang baûo khí caùc.
Maûnh traêng thöôïng huyeàn chieáu laøn saùng baïc xuoáng gioøng nöôùc chaûy lôø ñôø nhö
vaøng gieo ngaán nöôùc.
Moät ngöôøi laëng leõ ñöùng beân bôø soáng, toaøn thaân maëc ñoà traéng nhö tuyeát.
Luïc Tieåu Phuïng ngoù thaáy ngöôøi ñoù. Ngöôøi cuõng nhìn Luïc Tieåu Phuïng leân tieáng:
-Taïi haï chöa cheát ñaâu.
Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi:
-Coi Taây Moân huynh thöïc chaúng gioáng ngöôøi cheát chuùt naøo.
Taây Moân Xuy Tuyeát noùi:
-Ngöôøi cheát laø Ñoäc Coâ Nhaát Haïc.
Luïc Tieåu Phuïng thoâi khoâng cöôøi nöõa.
Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi:
-Coâng töû chöa nghó tôùi hay sao ?
Luïc Tieåu Phuïng thöøa nhaän ñieàu ñoù maø baûn taâm chaøng khoâng muoán thöøa nhaän.
Taây Moân Xuy Tuyeát baät cöôøi, tieáng cöôøi raát coå quaùi. Y noùi:
-Chính taïi haï cuõng khoâng nghó tôùi.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 17 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 17 9 10 112