Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 2

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø-Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät : Haøn Giang Nhaïn
Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà tunghh@hn.vn.vnn http://come.to/kimdung
-32-
HOÀI THÖÙ HAI
SÔÏ AI KHOÂNG SÔÏ, SÔÏ MYÕ NHAÂN
Quaùi nhaân ñöùng beân trong cöûa duøng caùi thieát caâu ñeå goõ cöûa. Haén laïnh luøng noùi:
-Ta laø ngöôøi chöù khoâng phaûi daõ caåu. Khi vaøo phoøng ngöôøi khaùc bao giôø cuõng goõ
cöûa.
Luùc haén noùi, göông maët bò ngöôøi ta hôùt moät nöûa khoâng ngôùt co ruùm laïi theâm nhaên
nhoù, ñaõ gioáng ngöôøi khoùc maø cuõng gioáng ngöôøi cöôøi.
Ngoù thaáy quaùi nhaân, Thieát Dieän Phaùn Quan cuõng khoâng nhòn ñöôïc, ngöôøi run baàn
baät.
Haén chöa phaùt giaùc quaùi nhaân ôû ñaâu tôùi, coù vieäc gì?
Caâu Hoàn Thuû luøi laïi hai böôùc caát tieáng hoûi:
-Lieãu Dö Haän?
Quaùi nhaân töø trong coå hoïng phaùt ra tieáng cöôøi nhö tieáng ñao chaët saét roài ñaùp:
-Khoâng ngôø treân coõi ñôøi naøy coøn coù ngöôøi nhaän ra ta ñöôïc. Hay laém! Hay laém!
Thieát Dieân Phaùn Quan ngô ngaùc hoûi:
-Caùc haï laø Ngoïc Dieän Lang Quaân Lieãu Dö Haän ñaáy ö?
Haén laåm baåm:
-Con ngöôøi theá kia maø keâu baèng Ngoïc Dieän Lang Quaân thì thaät laø kyø.
Quaùi nhaân laúng laëng khoâng ñaùp. Veû maët buoàn raàu, töï noùi moät mình:
-Ña tình töï coå khoâng dö haän, vaõng söï nhö yeân baát kham ñeà. Hieän naøy Ngoïc Dieän
Lang Quaân cheát roài, ñaùng haän laø Lieãu Dö Haän haõy coøn soáng.
Thieát Dieän Lang Quaân bieán saéc hoûi:
-Caùc haï … caùc haï ñeán ñaây laøm chi ?
Döôøng nhö haén raát sôï quaùi nhaân. Tieáng noùi run run maø laïc gioïng.
Lieãu Dö Haän laïnh luøng ñaùp:
-Möôøi naêm tröôùc Lieãu Dö Haän cuõng töôûng mình cheát roài. Khoâng ngôø vaãn phaûi soáng
maõi cho ñeán baây giôø, Lieãu moã tôùi ñaây ñeå tìm cheát maø thoâi.
Thieát Dieän Phaùn Quan hoûi:
-Taïi sao caùc haï laïi muoán cheát ?
Lieãu Dö Haän ñaùp:
Lục Tiểu Phụng - Hồi 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 2 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 2 9 10 335