Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phung - Hồi 20

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng
Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-213-
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI
BOÁN VUA GIAÛ NGOÀI TRONG MAÄT THAÁT
Sau Luïc Tieåu Phuïng phaùt giaùc ra mình ñang ôû trong toøa thaïch thaát hình luïc giaùc.
Treân baøn ñaõ baøy saün hai baùt röôïu. Maët baøn vieát moät chöõ “Uoáng” raát lôùn.
Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi:
-Xem chöøng ngöôøi chòu nghe lôøi quaû coù choã töû teá.
Hoa Maõn Laâu hoûi:
-Caùi gì töû teá ? Môøi coâng töû uoáng röôïu chaêng ?
Luïc Tieåu Phuïng ñaùp:
-Ñuùng theá ! Laàn naøy ngöôøi ta môøi taïi haï uoáng röôïu, laàn sau khoâng chöøng hoï coøn
môøi aên thòt.
Hoa Maõn Laâu noùi:
-Ñaây ñuùng laø röôïu Lö Chaâu ñaïi khuùc. Xem chöøng Dieâm ñaïi laõo baûn quaû nhieân ñaõ
laáy ra moät thöù röôïu ngon.
Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp:
-Nhöng röôïu ngon chaúng theå duøng maõi ñeå ngöûi maø phaûi uoáng môùi bieát. Naøy !
Huynh ñaøi uoáng moät baùt, tieåu ñeä uoáng moät baùt.
Hoa Maõn Laâu noùi:
-Thöù röôïu naøy uoáng moät baùt sôï say quaù.
Luïc Tieåu Phuïng ñaùp:
-Hay laém ! Huynh ñaøi khoâng uoáng thì ñeå taïi haï uoáng.
Chaøng naâng baùt röôïu leân ñoå vaøo mieäng uoáng moät hôi heát quaù nöûa baùt.
Ñoät nhieân chaøng phaùt giaùc Hoa Maõn Laâu bieán ñoåi saéc maët. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc
döøng laïi hoûi:
-Huynh ñaøi khoù ôû chaêng ?
Hoa Maõn Laâu caû moâi mieäng cuõng lôït laït. Gaõ heùt:
-Trong nhaø naøy döôøng nhö coù muøi vò ñaëc bieät. Coâng töû ngöûi thaáy gì khoâng ?
Luïc Tieåu Phuïng ñaùp:
-Taïi haï chæ ngöûi thaáy muøi röôïu.
Lục Tiểu Phung - Hồi 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phung - Hồi 20 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục Tiểu Phung - Hồi 20 9 10 33