Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 21

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø-Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-223-
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI MOÁT
CHAËT CHAÂN ROÀI KHOÙ NOÃI ÑIEÀU TRA
Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm hoûi:
-Chaúng leõ vò Ñaïi Kim Baèng Vöông ñöùng ra môøi boïn taïi haï cuõng laø giaû maïo ?
Hoaéc Höu ñaùp:
-Laõo phu nhôø Tö Khoâng Trích Tinh ñi laáy caép Ñan Phuïng coâng chuùa vì muïc ñích
ñieàu tra cho roõ chaân giaû, nhöng ñaùng tieác y laïi laø baèng höõu cuûa coâng töû.
Luïc Tieåu Phuïng noùi:
-Nhöng veà sau tieân sinh cuõng keå nhö ñaéc thuû roài. Ruùt cuïc Thöôïng Quan Ñan Phuïng
vaãn loït vaøo tay tieân sinh.
Hoaéc Höu hoûi:
-Ai baûo y loït vaøo tay laõo phu ?
Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi laïi:
-Chaúng leõ khoâng ñuùng ö ?
Hoaéc Höu ñaùp:
-Khoâng coù ñaâu.
Luïc Tieåu Phuïng söõng soát. Chaøng bieát Hoaéc Höu khoâng phaûi laø ngöôøi noùi doái.
Hoaéc Höu khoâng noùi doái thì taïi sao Thöôïng Quan Ñan Phuïng laïi maát tích ?
Luïc Tieåu Phuïng nghó khoâng ra maø cuõng chaúng moät ai nghó ra ñöôïc.
Hoaéc Höu laïi noùi:
-Cho ñeán baây giôø, laõo phu vaãn chöa gaëp Ñan Phuïng.
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Caû Thöôïng Quan Phi Yeán tieân sinh cuõng chöa gaëp ö ?
Hoaéc Höu ñaùp:
-Ngay caùi teân naøy laõo phu cuõng khoâng nghe ai noùi ñeán.
Luïc Tieåu Phuïng caøng nghó caøng khoâng hieåu. Vuï naøy bieán hoùa baát raát phöùc taïp laïi
kyø bí voâ cuøng, hoaøn toaøn ra ngoaøi söï tieân lieäu cuûa chaøng.
Chaøng nhaên nhoù cöôøi noùi:
-Chaúng leõ Dieâm Thieát San nghe noùi taïi haï bieát vuï bí maät kia maø muoán ñuoåi ñi. Coù
theå laõo cho laø taïi haï thoâng suoát roài ñeán möu ñoaït choã cuûa caûi naøy.
Hoaéc Höu ñaùp:
Lục Tiểu Phụng - Hồi 21 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 21 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 21 9 10 626