Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 22

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø-Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-233-
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI HAI
THÖÔÏNG QUAN PHI YEÁN LAÏI XUAÁT
HIEÄN
Con tieåu yeâu tinh naøy döôøng nhö chæ thích laøm nhöõng chuyeän quaùi ñaûn.
Luùc naøy thò ngoài choàm hoåm trong vieän, giöông caëp maét thao laùo nhìn khu ñaát troáng
tröôùc maët ngô ngaån xuaát thaàn.
Treân maët ñaát chaúng coù gì, caû ngoïn coû cuõng khoâng noát.
Luïc Tieåu Phuïng cuõng nghó khoâng ra taïi sao khu ñaát naøy laïi trô truïi. Chaøng khoâng
nhòn ñöôïc caát tieáng hoûi:
-Tieåu bieåu thö ! Coâ coi caùi gì vaäy ?
Tuyeát Nhi vaãn laëng thinh, cuõng khoâng quay ñaàu nhìn laïi.
Duø laø nhaø hoïc cöùu ñang khaûo saùt kinh ñieån töôûng cuõng khoâng chuyeân taâm ñeán theá.
Con tieåu yeâu quaùi ñang coi chi vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng khoûi ñoäng tính hieáu
kyø, chaøng cuõng ngoài xuoáng beân caïnh Tuyeát Nhi. Maét thò ngoù veà phöông naøo, chaøng
cuõng ngoù theo phöông ñoù, nhöng chaúng thaáy chi heát.
Hieån nhieân laâu ngaøy khoâng gaëp möa, maët ñaát ñaõ khoâ cöùng. Gaàn ñoù trong vöôøn hoa
coû toát töôi maø khu ñaát naøy aøng kheø khoâng moät taác coû naøo moïc ñöôïc.
Gieáng nöôùc gaàn ñoù döôøng nhö ñaõ laâu ngaøy khoâng ai duøng ñeán. Caùi caàn truïc treân
mieäng gieáng baùm ñaày ñaát vaøng kheø.
Hai beân vieän coù maáy gian söông phoøng cuõ kyõ raùch naùt. Khoùa cöûa ñaõ han ræ.
Luïc Tieåu Phuïng quan saùt hoài laâu maø khoâng hieåu Tuyeát Nhi ngoài ñaây laøm chi ?
Ñoät nhieân thò leân tieáng:
-Ñaây laø nôi khaûo cöùu Phaät hoïc cuûa toå phuï ta hoài laõo nhaân gia coøn sinh thôøi.
Luïc Tieåu Phuïng ñaõ bieát toå phuï thò ngaøy tröôùc cuøng vôùi Hoaéc Höu vaâng meänh
Vöông trieàu uûy thaùc coâ nhi. Laõo chính laø Thöôïng Quan Caån aø cuõng laø hoaøng thuùc vieãn
phoøng cuûa Ñaïi Kim Baèng Vöông.
Tuyeát Nhi noùi tieáp:
-Sau khi teä toå phuï qua ñôøi tröôùc ñaây moät naêm, chaúng coøn ai qua laïi choán naøy.
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Coâ nöông tôùi ñaây laøm chi ?
Lục Tiểu Phụng - Hồi 22 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 22 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 22 9 10 177