Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 23

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø-Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-244-
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BA
MÔÛ CUOÄC ÑIEÀU TRA CHAÂN SAÙU NGOÙN
Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû daøi. Ñoät nhieân chaøng phaùt giaùc mình khoâng neân
tìm ñeán con tieåu yeâu tinh naøy, cuõng khoâng neân troø chuyeän vôùi thò.
Nhöng chaøng laïi laäp töùc caûm thaáy mình nghó vaäy laø sai.
Luïc Tieåu Phuïng tieáp tuïc caàm xeûng xuùc ñaát ñoå leân. Ñoät nhieân döôùi ñaát loä ra moät taø
aùo maøu hoàng haõy coøn môùi nguyeân.
Tuyeát Nhi nhaûy boå leân la:
-Coâng töû coi ñoù. Ta ñaõ noùi laø khoâng sai maø. Döôùi naøy quaû ñaõ choân ngöôøi.
Baây giôø thò khoâng caàn thuùc giuïc, Luïc Tieåu Phuïng haêm hôû ñaøo saâu xuoáng.
Chaøng buoàng cuoác, tay caàm xeûng xuùc ñaát. Chaøng xuùc maáy caùi, thi theå choân döôùi ñaát
töø töø loä ra vaãn coøn y nguyeân chöa huû naùt.
Tuyeát Nhi laïi laáy caây ñeøn loàng ñaõ treo treân mieäng gieáng töø tröôùc.
Ngoïn ñeøn loàng soi vaøo maët xaùc cheát.
Tuyeát Nhi ñoät nhieân baät tieáng la hoaûng. Chieác ñeøn loàng trong tay thò caàm khoâng
chaéc suyùt nöõa rôùt xuoáng tay Luïc Tieåu Phuïng.
Luïc Tieåu Phuïng cuõng söõng soát ñeán thoän maët ra.
Noãi kinh nghi cuûa chaøng luùc naøy töôûng chöøng tröôùc nay chöa töøng gaëp laàn naøo
hoaûng hoát nhö vaäy.
Xaùc cheát khoâng phaûi laø Thöông Quan Phi Yeán maø hieån nhieân laø Thöôïng Quan Ñan
Phuïng.
Ngoïn ñeøn loàng khoâng ngôùt ñöa ñi laïi vì tay Tuyeát Nhi run baàn baät khoâng döøng laïi
ñöôïc.
Maët xaùc cheát chaúng nhöõng chöa huû naùt chuùt naøo maø coøn linh ñoäng nhö ngöôøi soáng.
Caëp maét loaïi troâ troá töïa hoà trôïn leân nhìn Luïc Tieåu Phuïng.
Luïc Tieåu Phuïng voán khoâng phaûi laø ngöôøi nhoû maät, nhöng chaøng nghó tôùi tröôùc ñaây
chöa laâu coøn noùi chuyeän vôùi Thöôïng Quan Ñan Phuïng maø caâu cöôøi tieáng noùi cuûa naøng
coøn raát ngon ngoït, raát quyeán ruõ. Chaøng cuõng run baàn baät khoâng caàm vöõng caùi xeûng
trong tay.
Caùi xeûng rôùt xuoáng ñuùng vaøo ngöôøi xaùc cheát.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 23 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 23 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 23 9 10 219