Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 24

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø-Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-254-
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BOÁN
ÑA TÌNH TÖÏ COÅ KHOÂNG DÖ HAÄN
Thöông Quan Phi Yeán bieán saéc noùi:
-Tieåu muoäi ñaõ bieát con tieåu quyû ñoù chaúng coù ñieàu chi laø khoâng noùi cho coâng töû hay.
Luïc Tieåu Phuïng ñaùp:
-Ngöôøi ñaøn oâng kia chaúng nhöõng haâm moä coâ nöông voâ cuøng maø raát ñoàng tình veà
thaân theá cuûa coâ neân y cuõng tìm cô hoäi ñeå röûa haän cho coâ.
Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp:
-Sau khi y bieát ñöôïc ñieàu bí maät cuûa Kim Baèng vöông trieàu lieàn quyeát ñònh laøm
thay cho coâ.
Thöông Quan Phi Yeán nghe noùi, veû vui töôi treân maët lieàn bieán maát.
Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi:
-Y khuyeân coâ nghó caùch thu laïi tieàn cuûa Kim Baèng vöông trieàu hieän ôû trong tay boïn
Dieâm Thieát San. Baát luaän ai coù moùn tieàn cuûa to lôùn naøy ñeàu laäp töùc coù theå hôn ngöôøi.
Thöông Quan Phi Yeán laïnh luøng ñaùp:
-Ngöôøi tham taøi thì cheát, chim tham aên thì maéc löôùi. Khoaûn tieàn taøi to lôùn ñoù laøm
cho ai cuõng phaûi ñoäng taâm.
Luïc Tieåu Phuïng noùi:
-Chaéc coâ cuõng bieát thuùc toå vaø bieåu thö coâ ñeàu khoâng ñoàng yù veà vuï naøy. Huoáng chi
neáu hoï khoâng cheát thì soá cuûa caûi naøy coù thu veà ñöôïc cuõng loït vaøo tay hoï.
Thöông Quan Phi Yeán ñap:
-Dó nhieân tieåu muoäi khoâng muoán ñeå cho ngöôøi khaùc toïa höôûng kyø thaønh.
Luïc Tieåu Phuïng noùi:
-Vì theá coâ cuøng tình nhaân ñaõ nghó ra moät möu keá tuyeät dieäu.
Thöông Quan Phi Yeán ñaùp:
-Tieåu muoäi chæ muoán gieát cheát Ñaïi Kim Baèng Vöông laø con ngöôøi tuoåi giaø laïi ñaàu
oùc toái taêm, nhöng boïn tieåu muoäi phaùi ngöôøi hoùa trang kheùo ñeán ñaâu cuõng khoâng theå
che maét Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñöôïc.
Luïc Tieåu Phuïng noùi:
-Vì theá maø coâ ñaùnh baïo gieát luoân caû naøng.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 24 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 24 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 24 9 10 901