Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 25

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø-Luïc Tieåu Phuïng - Nguyeân taùc: Coå Long - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-265-
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI LAÊM
LUÏC TIEÅU PHUÏNG BAØY RA NGHI TRAÄN
Thöôïng Quan Phi Yeán noùi:
-Ngöôøi naøy nhaát ñònh coâng töû coù theå ñoái phoù ñöôïc.
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Ai vaäy ?
Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp:
-Taây Moân Xuy Tuyeát !
Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi:
-Coâ nöông muoán taïi haï ñi gieát y, hay laø muoán y gieát taïi haï ?
Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp:
-Dó nhieân tieåu muoäi yeâu caàu coâng töû ñi gieát haén, vì haén vuõ nhuïc tieåu muoäi. Tröôùc
nay chöa ai vuõ nhuïc tieåu muoäi thaäm teä nhö haén.
Luïc Tieåu Phuïng goûi:
-Chæ coù vaäy maø coâ nöông muoán taïi haï gieát y ö ?
Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp:
-Buïng daï ñaøn baø thöôøng raát heïp hoøi.
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Neáu taïi haï khoâng gieát noåi y maø ngöôïc laïi, taïi haï cheát veà tay y thì sao ?
Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp:
-Caùi ñoù töôûng coâng töû cuõng chaúng caàn phaûi laáy laøm khoù chòu. Doïc ñöôøng
xuoánghoaøng tuyeàn, coâng töû nhaát ñònh seõ coù nhieàu baïn höõu ñi theo ñeå boài tieáp.
Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi:
-Xem chöøng döôøng nhö taïi haï chaúng coøn ñöôøng loái naøo ñeå löïa choïn nöõa.
Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp:
-Khoâng coøn ñöôøng naøo khaùc.
Luïc Tieåu Phuïng noùi:
-Baát luaän y cheát cuõng hay maø taïi haï cheát cuõng vaäy, coâ nöông ñeàu laáy laøm khoan
khoaùi !
Thöôïng Quan Phi Yeán ñaùp:
Lục Tiểu Phụng - Hồi 25 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 25 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 25 9 10 500