Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 27

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-287-
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BAÛY
KEÛ CHUÛ MÖU LAØ HOAÉC LAÕO ÑAÀU
Luïc Tieåu Phuïng noùi:
-Ngoaøi nöôùc ñoù khoâng coøn ñöôøng naøo khaùc.
Thanh Phong ñaùp:
-Y cuõng töï bieát baøn côø naøy y thua roài, nhöng ngoaøi mieäng y khoâng chòu nhaän thua
maø thoâi.
Luïc Tieåu Phuïng ñöa maét ñaêm ñaêm nhìn ra phöông trôøi, mieäng laåm baåm:
-Nhönghieän giôø y ñaõ nhaän thua. Cuoäc côø cuõng gioáng nhö ñôøi ngöôøi, heå ñi laàm moät
nöôùc laø phaûi thua.
Thanh Phong ñaïo nhaân ñoät nhieân phaát tay aùo xoùa cuoäc taøn kyø chaäm raõi noùi:
-Ñôøi ngöôøi duù co ví nhö cuoäc côø, nhöng haø taát phaûi nhaän chaân söï thaéng baïi ?
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Neáu khoâng nhaän chaân haø taát phaûi baøy ra cuoäc côø naøy ?
Thanh Phong ñaïo nhaân nhìn chaøng, chaép hai tay laïi roài töø töø nhaém maét khoâng noùi gì
nöõa.
Moät côn gioù thoåi môû cöûa soå ra. Saéc ñeâm toái moø ñaõ bao phuû khoâng gian.
oOo
Luïc Tieåu Phuïng naèm duoãi daøi treân giöôøng ngöng thaân nhìn chung röôïu ñeå treân
ngöïc. Chung röôïu naøy ñaët treân ngöïc chaøng ñaõ laâu, ñeán baây giôø chaøng vaãn chöa uoáng.
Döôøng nhö chaøng chaúng coøn loøng daï naøo ñeå uoáng röôïu.
Hoa Maõn Laâu hoûi:
-Phaûi chaêng coâng töû nghó tôùi boïn Chu Ñình ?
Luïc Tieåu Phuïng laúng laëng khoâng ñaùp.
Hoa Maõn Laâu laïi noùi:
-Con ngöôøi luùc saép cheát, loøng daï raát hieàn töø. Hoaéc Thieân Thanh ñaõ quyeát taâm muoán
cheát, töôûng khoâng laøm neân toäi nghieät gieát ngöôøi. Khoâng chöøng hieän giôø boïn Chu Ñình
ñaõ bình yeân veà nhaø roài.
Gaõ noùi caâu naøy chaúng nhöõng ñeå an uûi Luïc Tieåu Phuïng maø coøn ñeå an uûi chính gaõ
nöõa.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 27 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 27 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 27 9 10 920