Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 28

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeä Nhaát Nguõ Ñaïi Truyeàn Kyø - Luïc Tieåu Phuïng-Nguyeân taùc : Coå Long-Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-298-
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI TAÙM
CÔ QUAN THAÁT NGHIEÄM HOAÉC HÖU
TAØN ÑÔØI
Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi:
-Taäp ngaân phieáu naêm ngaøn laïng e raèng baây giôø ñaõ vaøo haàu bao cuûa tieân sinh roài.
Hoaéc Höu ñaùp:
-Coâng töû ñaõ khoâng muoân ñem tieàn boû vaøo quan taøi, vaäy laõo phu chôø sau khi coâng töû
cheát roài seõ laáy ra giuøm coâng töû.
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Tieân sinh laáy caû tieàn ngöôøi cheát ö ?
Hoaéc Höu ñaùp:
-Baát luaän tieàn gì laõo phu cuõng laáy. Ñoù laø moät yeáu quyeát ñeå laøm giaàu.
Luïc Tieåu Phuïng noùi:
-Ñaùng tieác laø hieän giôø taïi haï haõy coøn soáng.
Hoaéc Höu ñaùp:
-Nhöng hieän giôø coâng töû ñaõ vaøo trong moä roài.
Luïc Tieåu Phuïng hoûi:
-Tieân sinh naém chaéc gieát ñöôïc taïi haï chaêng ?
Hoaéc Höu ñaùp:
-Laõo phu khoâng naém chaéc, nhöng cuõng nhaát quyeát coâng töû cheát ôû nôi ñaây.
Luïc Tieåu Phuïng oà leân moät tieáng.
Hoaéc Höu laïi noùi:
-Baát luaän laø ai ñaõ tieán vaøo trong moä thì ñöøng hoøng soáng maø ra nöõa.
Luïc Tieåu Phuïng nhìn laõo moät luùc, maét chieáu ra nhöõng tia thaàn quang saéc nhö dao.
Hoaéc Höu mæm cöôøi hoûi:
-Phaûi chaêng coâng töû ngöùa tay roài ?
Luïc Tieåu Phuïng ñaùp:
-Quaû hôi ngöùa thaät.
Hoaéc Höu thaûn nhieân noùi:
-Ñaùng tieác laø laõo phu hieän chöa naåy höùng thuù ñeå ñoäng thuû vôùi coâng töû. Tröôùc nay
laõo phu khoâng thích ñoäng thuû vôùi keû saép cheát.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 28 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 28 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 28 9 10 421