Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 5

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by tunghh@hn.vnn.vn Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung http://hello. to/kimdung
66
HOÀI THÖÙ NAÊMHOÀI THÖÙ NAÊM
VUÏ BÍ MAÄT TUYEÄT ÑAÏI TREÂN CHOÁN GIANG HOÀVUÏ BÍ MAÄT TUYEÄT ÑAÏI TREÂN CHOÁN GIANG HOÀ
Ñaïi Kim Baèng Vöông neùt maët boãng töôi leân noùi :
-Ta bieát coâng töû laø moät nhaân vaät tuoåi treû maø coâng baèng chính tröïc, nhaát ñònh khoâng
cöï tuyeät lôøi yeâu caàu naøy.
Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm hoài laâu roài göôïng cöôøi ñaùp :
-Chæ sôï taïi haï khoâng laøm noåi vieäc.
Ñaïi Kim Baèng Vöông hoûi :
-Ñeán coâng töû cuõng khoâng laøm ñöôïc thì coøn ai laøm noåi ?
Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp :
-Chaéc khoâng coøn moät ai laøm ñöôïc.
Roài chaøng noùi tieáp :
-Hieän nay ba ngöôøi kia ñeàu laø nhöõng ñaïi nhaân vaät thanh danh hieån haùch nhaát thieân
haï. Neáu hoï laøm nhö theá thì coù khaùc gì hoï töï thöøa nhaän toäi loãi cuûa mình ngaøy tröôùc.
Thanh danh, ñòa vò, taøi saûn cuûa hoï laäp töùc toaøn boä bò tieâu tan trong choác laùt.
Ñaïi Kim Baèng Vöông caøng loä veû buoàn raàu ñaùp :
-Ta cuõng bieát chaúng khi naøo boïn hoï töï thöøa nhaän toäi loãi cuûa mình.
Luïc Tieåu Phuïng noùi theo :
-Huoáng chi boïn hoï chaúng nhöõng taøi löïc ñeàu khuûng khieáp maø ngöôøi naøo baûn laõnh
cuõng cao thaâm khoân löôøng.
Ñaïi Kim Baèng Vöông noùi :
-Sôû dó tieân vöông giao phoù troïng traùch cho boïn hoï cuõng vì hoï laø nhöõng tay cao thuû
ñeä nhaát ôû Kim Baèng Vöông trieàu.
Luïc Tieåu Phuïng noùi :
-Naêm chuïc naêm nay taát caû boïn hoï vaãn löu taâm ñeà phoøng laõo nhaân gia tìm ñeán baùo
thuø, do ñoù baûn laõnh cuûa hoï laïi taêng tieán khoâng bieát bao nhieâu maø keå.
Chaøng thôû daøi noùi tieáp :
-Taïi haï thöôøng noùi nhöõng nhaân vaät voõ coâng cao thaâm tuyeät ñónh trong thieân haï hieän
nay chæ coù naêm, saùu ngöôøi maø Hoaéc Höu vaø Ñoäc Coâ Nhaát Haïc cuõng ôû trong ñaùm naøy.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 5 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 5 9 10 423