Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 6

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdungTyped by tunghh@hn.vnn.vn http://hello. to/kimdung
78
HOÀI THÖÙ SAÙUHOÀI THÖÙ SAÙU
TAÉT ÑEØN NHAØ NGOÙI CUÕNG NHÖ NHAØ TRANHTAÉT ÑEØN NHAØ NGOÙI CUÕNG NHÖ NHAØ TRANH
Nhöng Tieâu Thu Vó ñaõ laàm to.
Anh chaøng ñui muø naøy ngoaøi caùch duøng tai nghe phong thanh laïi coøn thöù caûm giaùc
khaùc raát kyø dieäu vaø raát thaàn bí.
Gaõ phaûng phaát caûm giaùc thaáy ñoøn trí maïng chaân chính chaúng phaûi laø caây thöông maø
laø thanh kieám, maëc duø gaõ khoâng nhìn thaáy maø cuõng khoâng nghe thaáy tieáng gioù veà
thanh kieám phoùng ra.
Kieám chöa ñaâm tôùi, Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân xoay mình. Caây luyeän töû thöông löôùt
qua treân vai thì hai tay gaõ ñaõ chuïp löôõi kieám.
" Caéc caéc " maáy tieáng vang leân. Thanh tröôøng kieám baèng theùp ñuùc ñoät nhieân bieán
thaønh ba khuùc.
Hoa Maõn Laâu chöa döùt ruoät thì thanh kieám ñaõ gaõy roài.
Chæ coøn laïi moät khuùc maø laïi bò Hoa Maõn Laâu naém giöõ trong tay.
Ñoäc Coâ Phöông xoay tay moät caùi. Caây luyeän töû thöông ñaõ quaán laáy löôõi kieám.
Ngöôøi Hoa Maõn Laâu löôùt ñi ba tröôïng ñeán beân cöûa soå ngoài truùng vaøo moät caùi gheá.
Ñoäc Coâ Phöông söûng soát.
Tieâu Thu Vó maët ñoû nhö raùng chieàu boãng bieán thaønh lôït laït nhö tôø giaáy traéng.
Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi noùi :
-Baûn taâm taïi haï khoâng muoán ñaéc toäi vôùi Tieâu tieân sinh nhöng Tieâu tieân sinh phoùng
kieám ñaâm keû ñui muø khoâng khoûi coù ñieàu quaù taøn nhaãn. Taïi haï chæ hy voïng sau naøy
Tieâu tieân sinh seõ thay ñoåi chieâu kieám khaùc, luùc ra tay ñoái phoù vöoùi ngöôøi ta neân daønh
cho ñoái phöông moät chuùt loái thoaùt. ñöôïc nhö vaäy thì caùc haï seõ soáng laâu hôn.
oOo
Trong vöôøn hoan nôû ñaày giaøn nhöng raát nhieàu caønh bò döùt.
Baây giôø Luïc Tieåu Phuïng môùi bieát nhöõng hoa töôi maø Ñan Phuïng coâng chuùa ñem ñi
ñeàu laáy ôû ñaây.
Giöõa luùc aáy laïi ngoù thaáy coâ beù kia.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 6 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 6 9 10 915