Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 7

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by Lö Haûi Typed by Lö Haûi http://hello. to/kimdung http://hello. to/kimdung
90
HOÀI THÖÙ BAÛYHOÀI THÖÙ BAÛY
GIÖÕ NGÖÔØI ROÀI LAÏI ÑUOÅI NGÖÔØI NGAYGIÖÕ NGÖÔØI ROÀI LAÏI ÑUOÅI NGÖÔØI NGAY
Thöôïng Quan Ñan Phuïng cuùi ñaàu xuoáng nghe chaøng noùi. Hoài laâu naøng nheï buoâng
tieáng thôû daøi noùi :
-Tieän thieáp baûn taâm ñònh tôùi ñaây...
Luïc Tieåu Phuïng hoûi :
-Baây giôø thì sao ?
Thöôïng Quan Ñan Phuïng ngaäp ngöøng ñaùp :
-Baây giôø thì... tieän thieáp laïi muoán ñi.
Boãng naøng ngöûng ñaàu leân ngöng thaàn nhìn Luïc Tieåu Phuïng. Maét naøng loä veû raát
phöùc taïp, laïi ra chieàu maâu thuaãn, khoâng hieåu naøng oaùn traùch hay naøng thöông tieác ?
Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi :
-Coâng chuùa tin laø taïi haï ñoái vôùi Tuyeát Nhi... coù...
Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñöa ngoùn tay leân bòt mieäng chaøng, caát gioïng oân nhu :
-Tieän thieáp bieát coâng töû khoâng phaûi... nhöng ñeâm nay... ñeâm nay tieän thieáp khoâng
theå löu laïi ñaây ñöôïc.
Baát luaän laø ai gaëp caûnh beõ baøng naøy cuõng cuït höùng heát moïi ñieàu.
Luïc Tieåu Phuïng dó nhieân ñaõ hieåu yù naøng lieàn buoâng tay ra.
Thöôïng Quan Ñan Phuïng nhìn chaøng ñoät nhieân nhoùn goùt hoân vaøo maët chaøng kheõ
noùi :
-Coâng töû neân bieát raèng tieän thieáp khoâng muoán ñi.
Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp :
-Baây giôø Coâng chuùa neân ñi laø hôn. Khoâng thì taïi haï...
Thöôïng Quan Ñan Phuïng khoâng chôø chaøng noùi heát lôøi ñaõ luøi laïi. Naøng cöôøi noùi :
-Tieän thieáp caûnh caùo coâng töû : Con tieåu nha ñaàu ñoù ñuùng laø moät con tieåu yeâu tinh.
Laàn sau Coâng töû coøn chaïm traùn thò thì boû ñi ngay laø hôn. Tieän thieáp aên phaûi daám chua
seõ caén ngöôøi ñoù.
Ñeâm caøng khuya caøng tòch mòch. Moïi vaät trong trôøi ñaát ñeàu yeân tónh vaø hoøa bình.
Nhöng loøng ngöôøi chöa chaéc ñaõ yeân tónh.
Lục Tiểu Phụng - Hồi 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 7 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 7 9 10 154