Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi 8

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Dòch thuaät : Thöông Lan
Typed by NDT http://come.to/kimdung
-103-
HOÀI THÖÙ TAÙM
CAÀU TAÂY MOÂN HAØO KIEÄT CAÏO RAÂU
Vaán ñeà thöù ba laø:
-Boïn ngöôøi löu vong laïc loõng nôi ñaâu ? Haäu quaû ra laøm sao ?
Thanh aâm khaøn khaøn traû lôøi:
-Sau khi vaøo Trung Thoå taát nhieân aån tính mai danh, vì taân Vöông trieàu thaønh laäp
xong lieàn phaùi thích khaùch vaøo Trung Thoå ñeå truy saùt hoï nhöng khoâng ñem laïi keát quaû
naøo. Neáu vò vöông töû kia coøn soáng cho ñeán nay cuõng ñaõ thaønh ngöôøi giaø saép vaøo quan
taøi.
Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm hoài laâu môùi ñöa vaán ñeà thöù tö ra:
-Neáu xaûy vieäc cöïc kyø khoù khaên phaûi môøi ñeán Taây Moân Xuy Tuyeát ra tay thì duøng
bieän phaùp naøo môùi lung laïc ñöôïc y ?
Laàn naøy trong ñoäng im laëng moät hoài laâu môùi ñöa ra boán chöõ:
-Chaúng coù caùch naøo.
oOo
Nhöõng moùn Truùc Dieäp Thanh, Tieåu Ngöu Nhuïc, Nguõ Mai Caùp Töû, Ngöï Döông
Song Tieân ôû Thöôïng Laâm Xuaân trong thaønh ñeàu laø nhöõng thöù noåi tieáng xa gaàn neân
boïn Luïc Tieåu Phuïng lieàn tìm ñeán töûu laâu naøy.
Luïc Tieåu Phuïng laø ngöôøi nghieân cöùu nhöõng moùn aên neân raát saønh veà ngheà ñoù.
Chaøng laåm baåm:
-Chaúng coù caùch naøo thì coøn noùi laøm gì ?
Chaøng uoáng chung röôïu Truùc Dieäp Thanh roài nhaên nhoù cöôøi noùi:
-Caû moät baøn röôïu thòt naøy nhieàu laém môùi heát naêm laïng baïc. Theá maø boïn quyû söù traû
lôøi moät caâu laáy nhöõng naêm chuïc laïng.
Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi hoûi:
-Hoï baûo khoâng coù caùch naøo chaúng leõ khoâng coù caùch naøo thaät ö ?
Luïc Tieåu Phuïng ñaùp:
Lục Tiểu Phụng - Hồi 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi 8 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi 8 9 10 726