Ktl-icon-tai-lieu

Lục Tiểu Phụng - Hồi kết

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long
Typed by Tieáu Ngaïo Giang Hoà http://come.to/kimdung
1
ÑOAÏN KEÁT
MÌNH LAØM MÌNH CHÒU LEÕ ÑÖÔNG NHIEÂN
Chu Ñình laïnh luøng noùi :
-Döôøng nhö haén khoâng muoán cho ta ñi.
Chu Ñình khoâng phuû nhaän ñieàu ñoù.
Laõo baûn nöông ñaùp :
-Baûn taâm laõo cuõng khoâng muoán ñi.
Laõo baûn nöông noùi :
-Nhöng y coù vieäc caàn ñeán laõo maø phaùi ngöôøi thoâng tri laø laäp töùc laõo ñeán ngay.
Chu Ñình ñaùp :
-Caùi ñoù chæ vì ta bieát roõ khi mình coù vieäc caàn haén laø haén cuõng tôùi lieàn.
Laõo baûn nöông noùi :
-Ñeán maø chaúng hoâ hoaùn laïi chaúng noùi naêng gì.
Chu Ñình ñaùp :
-Ñeán hay khoâng laø moät chuyeän, coøn noùi hay khoâng laïi laø moät chuyeän khaùc.
Laõo baûn nöông thôû daøi noùi :
-Baïn höõu nhö caùc vò töôûng khaép thieân haï khoù tìm ñöôïc caëp thöù hai naøo gioáng theá.
Chu Ñình ñaët caùi giaù hình tam giaùc trong tay xuoáng ngöng thaàn nhìn muï ñoät
nhieân noùi :
-Ta ñaõ quyeát ñònh ôû laïi ñaây.
Laõo baûn nöông ñaùp :
-Ta bieát roài.
Chu Ñình hoûi :
-Lieäu muï coù ñuû gan daï naùn laïi ôû choã naøy khoâng ?
Laõo baûn nöông ñaùp :
-Laõo maø ôû laïi ñöôïc thì ta cuõng ôû laïi ñöôïc.
Chu Ñình noùi :
-Muï khoâng muoán ta ôû laïi ñaây ta cuõng khoâng traùch muï.
Laõo baûn nöông trôïn maét leân hoûi :
-Phaûi chaêng laõo muoán truïc ta ñeå con tieåu hoà ly tinh boài tieáp laõo ?
Chu Ñình cöôøi hoûi :
-Muï bieán thaønh ngöôøi bieát aên giaám chua töø hoài naøo ?
Laõo baûn nöông ñaùp :
-Vöøa môùi ñaây.
Chu Ñình hoûi :
Lục Tiểu Phụng - Hồi kết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Tiểu Phụng - Hồi kết - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lục Tiểu Phụng - Hồi kết 9 10 875