Ktl-icon-tai-lieu

Lưu hương đạo soái - Hồi 1

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-1-
Håi thø nhÊt
Löa dËy s«ng dµi
rong l©m, b¶y ph¸i kiÕm lín, trong b¶y ®¹i kiÕm ph¸i ®ã, duy Hoa
S¬n ph¸i cã n÷ ch!ëng m«n nh©n, kiÖn nÇy b¾t ®Çu Nam D!¬ng.
Thôc Ch©n tiÕp nhËn quyÒn ch!ëng m«n, nh!ng còng b¾t ®Çu lóc ®ã Hoa S¬n
ph¸i suy vi dÇn dÇn.
vËy, s¬n m«n vÉn theo con ®!êng ch¸nh nghÜa, kh«ng hµnh ®éng b¹i
ho¹i.
Nh÷ng ch!ëng m«n nh©n c¸c ®êi sau ®Òu cÈn thËn gi÷ g×n di huÊn cña
Thôc Ch©n, hÕt søc thËn träng trong viÖc tuyÓn chän m«n ®å, thµ thu nhËn Ýt
®!îc nh÷ng m«n nh©n s¸ng gi¸ h¬n lµ thu nhËn bõa b¶i bÊt chÊp kÎ thiÕu t! c¸ch.
Vµo thêi phån thÞnh nhÊt, Hoa S¬n ph¸i m«n nh©n lªn h¬n b¶y tr¨m,
nh!ng ®Õn ®êi Èm ®¹i s! chän m«n ®å cùc khe kh¾c. Phµm ai thuéc giíi
l©m còng ®Òu biÕt nh! vËy.
Kh« Mai ®¹i s! lµ ®Ö tö ch©n truyÒn y b¸t cña Èm Vñ ®¹i s!.
Theo truyÒn thuyÕt trªn giang hå, th× n¨m m!êi ba tuæi, muèn nhËp m«n
Hoa S¬n ph¸i, Kh« Mai ®¹i s! kh«ng ng¹i høng tuyÕt dÇm s!¬ng lu«n bèn ngµy
®ªm quú t¹i Hoa S¬n.
Khi Èm Vñ ®¹i s! ®¸p øng sù thØnh cÇu, th× Kh« Mai ®¹i s! vïi trän th©n m×nh
trong tuyÕt, nÕu ®Ó chËm trÔ mét thêi gian ng¾n n÷a th× chØ kh«ng cßn c¸ch nµo
lµm cho bµ sèng l¹i ®!îc.
B¶y n¨m sau, Èm Vñ ®¹i s! cã viÖc ph¶i ly s¬n xuÊt hµnh vïng Nam H¶i, Kh«
Mai ë l¹i b¶o thñ c¨n cø.
Bän Th¸i ¢n KiÕm b¸o thï mét ch!ëng ngµy x!a, tËp häp lùc l!îng kÐo
®Õn Hoa S¬n, toan phãng háa ®èt tiªu HuyÒn Ngäc Qu¸n, cµn quÐt s¬n m«n.
Kh« Mai ®¹i s! lùc chèng cù, thä th!¬ng ba m!¬i chÝn chç trªn ng!êi,
vËy bµ kh«ng hÒ bá cuéc, cø tiÕp tôc ¸c ®Êu, cuèi cïng h¹ s¸t Tø KiÕm Th¸i ¢n.
Sau chiÕn dÞch ®ã, bµ ®!îc giang hå tÆng c¸i hiÖu lµ ThiÕt Tiªn C«.
Råi, n¨m n¨m l¹i tr«i qua.
T
Lưu hương đạo soái - Hồi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu hương đạo soái - Hồi 1 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Lưu hương đạo soái - Hồi 1 9 10 272