Ktl-icon-tai-lieu

Lưu hương đạo soái - Hồi 10

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-215-
Håi thø m!êi
Ng!êi thø t¸m
inh Phong thèt:
- NÕu ng!êi gi¸ häa cho t¹i h¹, ®¸nh c¾p chiÕc ¸o cña t¹i mÆc
vµo ®i giÕt ng!êi, viÖc nh! vËy th× rÊt th!êng x!a ®Õn nay, thiÕt t!ëng
®©u cã g× lµ cæ qu¸i. Hµ huèng...
H¾n c!êi l¹nh thèt:
- NÕu ng!êi ®ã ®ång ngô chung phßng víi t¹i h¹, viÖc ®¸nh c¾p cña nhau mét
chiÕc ¸o, ®èi víi ng!êi ®ã ®©u khã kh¨n ? ViÖc ®ã nh! thß tay vµo tói lÊy
då, C©u huynh kh«ng thÊy nh! vËy sao? Cho nªn t¹i h¹ ch¼ng thÊy cæ qu¸i chót nµo
c¶.
C©u Tö Tr!êng næi giËn:
- §inh c«ng tö ® lµm ra viÖc råi l¹i toan ngËm m¸u phun ng!êi!
§inh Phong so hai vai:
- NgËm m¸u phun ng!êi, chØ sî kh«ng ph¶i t¹i h¹ mµ lµ chÝnh c¸c h¹ vËy.
C©u Tö Tr!êng vôt ®øng th¼ng ng!êi lªn, qu¾c m¾t b¾n nh! löa s¸ng rùc.
§inh Phong kh«ng nao nóng, l¹nh lïng thèt:
- C¸c h¹ muèn lÊy m¸u cña t¹i h¹ nhuém chiÕc ¸o nÇy?
C«ng T«n KiÕp D! bçng c!êi khan thèt:
- §inh c«ng khÐo ®a nghi. C©u huynh ®øng lªn bÊt qu¸ muèn kÝnh c«ng
mét chÐn r!îu ®ã th«i.
Lo nh×n C©u Tö Tr!êng hái:
- Ph¶i kh«ng?
C©u Tr!êng trõng m¾t nh×n sang lo, mÆt tho¹t xanh, tho¹t tr¾ng, bÊt th×nh
l×nh ph¸ lªn c!êi ®¸p:
- Ph¶i! T¹i thùc ý ®ã! Kh«ng ngê C«ng T«n tiªn sanh tri kû cña t¹i
H¾n rãt r!îu trao qua §inh Phong bu«ng gän:
§
Lưu hương đạo soái - Hồi 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu hương đạo soái - Hồi 10 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Lưu hương đạo soái - Hồi 10 9 10 231