Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 11

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-241-
Håi thø m!êi mét
Hung thñ
rong phßng cña bän ThiÕt Hoa hai chiÕc gi!êng. Trong hai, mét
chiÕc réng. L!u H!¬ng kh«ng mÊt l¾m c«ng phu, t×m ra ®!îc m¶nh gç
quan. Bªn d!íi m¶nh gç cã mét lèi ®i bÝ mËt.
Hå ThiÕt Hoa trîn m¾t kªu lªn thÊt thanh:
- Th¶o nµo ®ã võa nhµo lªn gi!êng l¹i ch¼ng biÕn mÊt. Th× ra h¾n do
ng ®ã mµ ®i.
L!u H!¬ng thèt:
- Trªn nhiÒu con thuyÒn, lèi ®i mËt nh! thÕ nÇy. C¸i ®ã h¼n Tr!¬ng Tam
cã nghÜ ®Õn.
Tr!¬ng Tam ®á mÆt ®¸p:
- Nh!ng ta kh«ng biÕt lèi ®i ®ã ¨n th«ng ®Õn ®©u.
L!u H!¬ng ®¸p:
- Khoang chøa ®å.
Khoang ®ã ©m u qu¸, nÆng nÒ víi c¸i l¹nh ®éc. S¸u cæ quan tµi cßn ®ã.
Anh V¹n Lý thë dµi thèt:
- H!¬ng So¸i liÖu viÖc kh«ng sai.
Hå ThiÕt Hoa mØa:
- RÊt tiÕc khoang chøa ®å kh«ng chøa mét bãng ng!êi. bãng quû còng
kh«ng lu«n.
L!u H!¬ng mØm c!êi:
- Ng!¬i th× kh«ng cã chø quû vÉn cã. Cã mét con quû.
Hå ThiÕt Hoa vôt s¸ng m¾t lªn:
- Cã ph¶i ng!¬i muèn nãi ®Õn §inh Phong?
Tr!¬ng Tam thèt:
T
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 11 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 11 9 10 993