Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 13

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-264-
Håi thø m!êi ba
BÝ mËt trong quan tµi
»m trong quan tµi ®©u thung dung th¬ thíi nh! ta t!ëng. D!¬ng quang
kh«ng trùc tiÕp thiªu ®èt song vÉn g©y c¸i nãng nÆng nÒ, khã chÞu hÕt søc.
ThiÕt Hoa bùc qu¸, vÑt n¾p quan tµi qua mét bªn, bËt ngåi dËy, ph¸t
gi¸c ra Tr!¬ng Tam ® ngåi tr!íc y råi, h¾n trÇn trïng trôc, dïng chiÕc ¸o thay
qu¹t, lu«n tay phe phÈy.
Hå ThiÕt Hoa c!êi thèt:
- Th× ra ng!¬i còng ch¼ng tµi g× h¬n ta! VÉn kh«ng chÞu næi.
Tr!¬ng Tam nh¨n mÆt:
- §óng nh! vËy ®ã TiÓu Hå! Ta suýt biÕn thµnh con c¸ n!íng ®©y!
Hå ThiÕt Hoa gËt g!:
- LuËt nh©n qu¶! N!íng ng!êi, ng!êi n!íng l¹i. N!íng c¸, kh«ng biÕt
n!íng, trêi n!íng thay cho c¸! Ng!¬i nªn h!ëng mét chót t! vÞ cña nh÷ng con c¸ bÞ
ng!¬i n!íng.
§o¹n y hái:
- Lo Xó Trïng ®©u?
Tr!¬ng Tam ®¸p:
- ChØ sî h¾n ngñ råi.
Hå ThiÕt Hoa thèt:
- Trõ ng!êi chÕt, nÕu ng!êi sèng thÓ th¶n nhiªn n»m ngñ trong quan tµi, ta
sî chØ cã mçi mét m×nh lo Xó Trïng trªn thÕ gian nÇy.
Tr!¬ng Tam ph¸ lªn c!¬i:
- Ph¶i! Con ng!êi ®ã n»m trªn ®èng ph©n vÉn ngñ ®!îc nh! th!êng. §óng
lo Xó Trïng.
Hå ThiÕt Hoa ®¶o m¾t nh×n quanh. VÇng mÆt biÓn mªnh m«ng, ®©u lµ lôc ®Þa?
N
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 13 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 13 9 10 862