Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 14

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-277-
Håi thø m!êi bèn
§Ìn trªn mÆt biÓn
im Linh Chi kªu lªn mét tiÕng kinh hoµng. L!u H!¬ng chíp tay nhanh nh!
®iÖn, chôp d©y l!ng g. Cïng lóc ®ã, Tr!¬ng Tam còng kªu lín:
- C¸c vÞ xem! C¸i g× ®ã!
Trong mµn ®ªm ©m u, bçng mét ®iÓm s¸ng hiÖn ra. G to, m!a lín s¾p kÐo
®Õn n¬i th× lµm sao cã ®iÓm s¸ng? §iÓm s¸ng ®ã kh«ng thÓ lµ sao trêi råi.
Hå ThiÕt Hoa lé vÎ vui, reo to:
- §Ìn!
N¬i ¸nh ®Ìn, nÕu kh«ng lôc ®Þa th× còng thuyÒn. §Ìn chø kh«ng ph¶i
sao, nh!ng l¹i lµ sao, mét v× sao cøu m¹ng.
Mäi ng!êi vËn dông tËn lùc, b¬i chiÕc bÌ quan tµi h!íng ®ã. G tuy m¹nh,
sãng tuy lín, nh!ng lóc ®ã giã vµ sãng ®èi víi hä ch¼ng cã nghÜa g×.
§Ìn dÇn dÇn râ, th× ph¶i to, to gÇn. gÇn ®Õn n¬i råi. Bän L!u H!¬ng
b¾t ®Çu nghe tiÕng ng!êi trªn thuyÒn.
L!u H!¬ng nh×n sang B¹ch LiÖp trÇm giäng thèt:
- Mét con ng!êi, nÕu ch!a chÕt ph¶i nhÉn n¹i, luËn trong t×nh huèng nµo
còng ph¶i nhÉn n¹i. NhÉn n¹i lµ ®iÒu kiÖn c¨n b¶n cña mét ng!êi ch!a muèn chÕt.
Anh V¹n Lý tiÕp:
- §óng vËy! Ng!êi ta cã quyÒn giÕt kÎ kh¸c chø kh«ng cã quyÒn tù giÕt m×nh.
*
*
*
*
*
*
v
v
i
i
e
e
t
t
k
k
i
i
e
e
m
m
.
.
c
c
o
o
m
m
***
Con thuyÒn ®ã rÊt lín. Ng!êi trªn thuyÒn d¸ng dÊp t! v¨n, nho nh¶, vËn
y phôc rÊt tinh khiÕt, nãi n¨ng víi nhau rÊt lÔ ®é.
Lªn ®Õn thuyÒn, L!u H!¬ng nhËn ra ngay c¸i ®Æc biÖt cña con thuyÒn. ChØ
v×, theo Ên t!îng cña chµng th× thñy thñ ph¶i nh÷ng ®¹i h¸n th« b¹o, d¸y.
Phµm ®i biÓn, ai ai còng quý träng n!íc ngät, mang theo bao nhiªu dµnh ®Ó
K
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 14 - Trang 2
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 14 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 14 9 10 47