Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 16

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-301-
Håi thø m!êi s¸u
Sãng giã
¬i l¸i thuyÒn, thñy thñ trùc kh«ng thÊy mét bãng ng!êi thÊp tho¸ng. ThÕ
ng!êi ®ã ë ®©u? NÊp trong khoang?
Kim Linh Chi so¸t lu«n hai vßng vÉn kh«ng t×m ®!îc mét dÊu vÕt nhá. Nµng
trë l¹i chç cò.
Hå ThiÕt Hoa cßn ®ang ng¬ ngÈn t¹i chç. Y nh! chÕt lÆng.
Kim Linh Chi bùc tøc g¾t:
- Ng!¬i thÊy ng!êi ®ã chø, ph¶i kh«ng?
Hå ThiÕt Hoa bu«ng l¬ ®¶ng:
- õ!
Kim Linh Chi hái dån:
- Nµng lµ ai?
Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu.
Kim Linh Chi tiÕp:
- NhÊt ®Þnh lµ ng!¬i nhËn ra nµng ph¶i kh«ng?
Hå ThiÕt Hoa ®¸p:
- M!êng t!îng...
LËp tøc y söa chöa l¹i:
- T¹i h¹ kh«ng thÊy râ.
Kim Linh Chi trõng m¾t, l©u l¾m nµng l¹nh lïng thèt:
- Thinh ©m cña nµng ch¼ng ph¶i khã nghe, nh!ng nh÷ng lêi ®ã n÷ nh©n kh«ng
nªn nãi.
Hå ThiÕt Hoa m¬ mµng:
- VËy µ?
Kim Linh Chi víi giäng l¹nh lïng tiÕp lu«n:
N
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 16 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 16 9 10 261