Ktl-icon-tai-lieu

Lưu hương đạo soái - Hồi 18

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-331-
Håi thø m!êi t¸m
Sî ho
ang rÊt gi¶n ®¬n nghi thøc nh!ng long träng tinh thÇn. Ng!êi ta
cö hµnh cuéc thñy t¸ng.
PhËt gia ®Ö chÕt ®i tÊt ph¶i háa t¸ng, nh!ng trªn mÆt biÓn, mét cuéc háa
t¸ng mét thÓ ®Æt thµnh vÊn ®Ò, Cao ¸ Nam thiÕu kia kh«ng qu¸ chÊp
th× ng!êi ta tïy tiÖn mµ lµm.
Vµ sau khi thñy t¸ng Kh« Mai ®¹i s! , L!u H!¬ng míi biÕt tªn thiÕu n÷.
Tªn nµng Hoa Ch©n Ch©n. Ng!êi rÊt ®Ñp! Tªn còng ®Ñp lu«n! BÊt qu¸ c¸i
gan cña nµng rÊt nhá. Con nhµ c¸i gan qu¸ nhá mét khuyÕt ®iÓm lín.
Nµng còng hay thÑn! Sau khi rêi lßng L!u H!¬ng, nµng kh«ng d¸m nh×n chµng
n÷a. G nÕu bÊt chît L!u H!¬ng liÕc m¾t sang nµng, b¾t gÆp ¸nh m¾t chµng, nµng
®á mÆt lªn liÒn.
Trªn ngùc ¸o cña chµng cßn ngÊn cña nµng, nh×n ngÊn ®ã, L!u H!¬ng
c¶m thÊy lßng nao nao...
Chµng tù hái ®Õn khi nµo míi l¹i cã c¬ héi «m nµng vµo lßng n÷a?
Cao ¸ Nam kh«ng nh×n ThiÕt Hoa nöa m¾t, còng kh«ng nãi n¨ng víi y
nöa lêi.
Nguyªn Tïy V©n hái nµng:
- Lóc s¾p chÕt, lÞnh s! cã nãi chi ch¨ng?
Nµng l¾c ®Çu song g!¬ng mÆt nµng dÞ, ngãn tay nµng run run, m!êng
t!îng nµng cßn sî hi.
T¹i sao nµng cã thÇn th¸i ®ã?
Tr!íc khi chÕt Kh« Mai ®¹i s! ®iÒu mËt chi nãi víi nµng? nµng
kh«ng thÓ tiÕt lé víi bÊt kú ai?
Kh«ng gian ®en l¹i, kh«ng khÝ nÆng dÇn, chõng nh! s¾p cã m!a to, giã lín.
Suèt h«m ®ã kh«ng viÖc kh¸c x¶y ra, còng ch¼ng viÖc lµm cho
mäi ng!êi khoan kho¸i. Ai ai còng bùc béi ®Õn ph¸t ®iªn.
T
Lưu hương đạo soái - Hồi 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu hương đạo soái - Hồi 18 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lưu hương đạo soái - Hồi 18 9 10 202