Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 19

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-346-
Håi thø m!êi chÝn
Ng!ìng cöa ®Þa ngôc
å ThiÕt Hoa hái:
- Sao lóc ®ã ng!¬i kh«ng ®uæi theo?
L!u H!¬ng ®¸p:
- khinh c«ng, ta nhËn thÊy h¾n kh«ng kÐm ta, khi ta ý nghÜ ®uæi theo,
h¾n ® mÊt d¹ng råi.
Hå ThiÕt Hoa cau mµy:
- Cã thuËt khinh c«ng b»ng ng!¬i, trªn ®êi nÇy ®!îc mÊy kÎ! H¾n lµ ai?
L!u H!¬ng ®¸p:
- Tuy ta kh«ng thÊy ng!êi song d¸ng dÊp m!êng t!îng quen l¾m! Ph¶ng
phÊt chóng ta nhËn ra ®!îc con ng!êi ®ã.
Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng:
- B»ng vµo ®©u mµ nhËn ra ng!êi qua mét c¸i bãng tho¸ng qua.
L!u H!¬ng tiÕp:
- Th©n ph¸p cña h¾n rÊt ®Æc biÑt! H¬n n÷a, h¾n...
Chµng dõng c©u nãi, ¸nh m¾t ngêi lªn, chõng nh! bÊt chît nhí ®Õn mét ®iÒu
g×.
Hå ThiÕt Hoa nãng n¶y:
- H¾n lµm sao?
L!u H!¬ng lÈm nhÈm:
- Ch©n h¾n! §óng råi! Ch©n h¾n!
Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng:
- Mµ d«i ch©n h¾n lµm sao chø?
L!u H!¬ng tiÕp:
- Dµi! Dµi h¬n ng!êi rÊt nhiÒu.
H
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 19 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 19 9 10 140