Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 2

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-33-
Håi thø hai
D©y ngäc bÝ mËt
µng l¹i thay ®æi mét kiÕm ph¸p thø ba. Thay v× thñ ph¸p cÈn mËt chÆt chÎ,
nhanh nhÑn, nµng l¹i ®¸nh chËm ®Ó rÊt nhiÒu hë. Do ®ã nh÷ng
ph¸t kiÕm nh! cã nh! kh«ng, nh! m¹nh nh! yÕu, nh! thùc nh! h!, thËt lµ khã l!êng
c¸i thùc chÊt cña kiÕm ph¸p.
Ng!êi tÇm th!êng h¼n ph¶i cho tÇm th!êng. ThËm chÝ cho r»ng nµng
søc cïng lùc kiÖt vµ vâ c«ng cña nµng ® ®!îc sö dông ®Õn møc cuèi råi.
Nh!ng L!u H!¬ng cã con m¾t h¬n ng!êi, nhËn ngay chç tuyÖt diÖu cña ®!êng
kiÕm. BÊt gi¸c chµng giËt m×nh. Nµng ®ang dông kiÕm ph¸p Thanh Phong, gåm
m!êi ba chiªu, vµ nµng võa xuÊt ph¸t chiªu ®Çu cã c¸i tªn lµ Thanh Phong Tö Lai.
Trong b¶y m«n ph¸i lín trong l©m, theo xÕp h¹ng cña kh¸ch giang hå,
th× ThiÕu L©m vµ Vâ §ang ®!îc kÓ nh! ®øng ®Çu.
Thùc ra m«n ph¸i nµo còng c¸i tr!êng riªng biÖt. Th× ch!a ch¾c ThiÕu
L©m §ang trªn bËc h¼n víi C«n L«n, §iÓm Th!¬ng, Nga Mi, H¶i Nam
Hoa S¬n. BÊt qu¸ ng!êi ta dùa vµo thµnh lËp l©u hay mau c¸c thµnh tÝch trªn
giang hå vËy th«i!
Tuy nhiªn mét ®iÒu ai ai còng ph¶i c«ng nhËn vµo thêi ®ã kiÕm
ph¸p Hoa S¬n cÇm nh! ®Þch trªn giang hå. l©u råi, Thanh Phong ThËp
Tam Thøc cña Hoa S¬n ph¸i kh«ng thÊt b¹i tr!íc mét tuyÖt kü nµo cña c¸c m«n
ph¸i kh¸c. hay ë chç thanh ®¹m, trong c¸i thanh ®¹m c¸i ®éc, ®èi t!îng
khinh th!êng thanh ®¹m nªn hÇu hÕt nh÷ng gÆp kiÕm ph¸p nµy ®Òu chuèc b¹i
chua cay!
Trõ Cao ¸ Nam ra, Kh« Mai ®¹i s! kh«ng truyÒn thä kiÕm ph¸p Thanh
Phong cho ai c¶. Nh!ng Kim Linh Chi häc ®!îc! Vµ häc rÊt tinh!
Ch¼ng nh÷ng L!u H!¬ng kinh ng¹c ThiÕt Hoa còng kinh ng¹c lu«n. Y
kinh ng¹c gÊp béi L!u H!¬ng.
Mét tiÕng so¹t vang lªn, chiÕc ¸o cña y tÐt mét ®!êng. Mòi kiÕm suýt ch¹m
vµo da thÞt y!
Ch¼ng ph¶i ThiÕt Hoa qu¸ kÐm ®Õn ®é kh«ng tr¸nh næi nh¸t kiÕm ®ã. BiÕt
bao nhiªu lÇn råi y thÊy Cao ¸ Nam thi thè kiÕm ph¸p ®ã. Y còng häc qua song
N
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 2 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 2 9 10 552