Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 20

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-356-
Håi thø hai m!¬i
D¬i trong khoang thuyÒn
ªm dï dµi ®Õn ®©u, råi còng ph¶i tµn. HiÖn t¹i, ph!¬ng §«ng ® rùng s¸ng.
Biªn Bøc ®¶o hiÖn ra dÇn dÇn. Nhanh h¬n ai hÕt, ThiÕt Hoa ® mÆc y
phôc thñy thñ xong råi. Sau ®ã, y ®øng l¹i ®Çu thuyÒn, chê ®îi.
Trong th©m t©m, y lu«n lu«n tù hái:
- Biªn Bøc ®¶o cã g× l¹? Ngµy ngµy, h»ng ngµn, h»ng v¹n d¬i bay liÖng lîp trêi
t¹i ®ã µ?
muèn gÊp ®iÒu ®ã, y n«n nao suýt ph¸t ®iªn. B©y giê th× y ® biÕt råi! Y
hoµn toµn thÊt väng! ThÊt väng nÆng ®Õn ®é ®ê ng!êi ®øng chÕt t¹i chç!
Ch¼ng nh÷ng kh«ng d¬i, chØ mét con! bÊt c¸i kh¸c còng
kh«ng lu«n!
Biªn Bøc ®µo mét hßn ®¶o träc, kh«ng hoa, kh«ng cá, kh«ng c©y, kh«ng d
thó, phi cÇm, kh«ng ng!êi! C¸i bän ng!êi ®Õn thuyÒn trong ®ªm, c¸ch ®ã mÊy giê,
ch¼ng râ biÕn ®i ®©u mÊt d¹ng.
Hå ThiÕt Hoa kªu lªn:
- Trêi! Biªn Bøc ®¶o nh! thÕ nµy sao? Tiªu Kim QuËt ë ®©y sao? Xem ra, tÊt
c¶ ®Òu bÞ lõa ®Ých ®¸ng.
L!u H!¬ng ng!ng träng thÇn s¾c, kh«ng véi tá bµy c¶m nghÜ.
Hå ThiÕt Hoa tiÕp:
- Cßn nãi c¸i n÷a, nµo c¶nh ®Ñp, nµo r!îu ngon, con mÑ nã, ch¸n qu¸!
§Õn mét bãng quû còng kh«ng!
Tr!¬ng Tam ci:
- C¸i g× kh«ng cã, chø quû vÉn cã nh! th!êng!
Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng:
- Ng!¬i tr«ng thÊy?
Tr!¬ng Tam ®iÒm nhiªn:
§
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 20 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 20 9 10 104