Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 29

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
462
462
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
H
H
a
a
i
i
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
C
C
h
h
í
í
n
n
B
B
I
I
E
E
Á
Á
N
N
C
C
O
O
Á
Á
B
B
A
A
Á
Á
T
T
N
N
G
G
Ô
Ô
Ø
Ø
goâi nhaø ñaõ bò nieâm phong.
Nhöõng con chuoät beùo muùp chaïy töøng ñaøn döôùi nhöõng böùc töôøng, nhìn maø phaùt
ôùn.
Moãi khi coù gioù noåi leân, neáu ai ñi qua ñoù phaûi ñöa tay bòt muõi vaø böôùc thaät
nhanh ñeå khoûi oïe ra.
Theá maø nôi ñaây chæ maáy ngaøy tröôùc laø choã baèng höõu raát thích quaây quaàn. Chuû
nhaân meán khaùch, ngöôøi vôï kheùo tay, dòu daøng vaø con caùi hieáu thuaän, cöù toái ñeán,
treân baøn bao giôø cuõng coù traø thôm vaø röôïu ngon.
Nhöng baây giôø ngoâi nhaø thaønh nôi cheát choùc, moïi ngöôøi ñeàu sôï haõi traùnh xa.
Khoâng ai bieát roõ nôi ñaây vì sao chæ trong moät ñeâm, toaøn gia vôùi boán nhaân
maïng töøng soáng löông thieän vaø ñaàm aám nhö vaäy laïi phaûi cheát bi thaûm ñeán theá.
Ngöôøi ta chæ caên cöù vaøo nhöõng lôøi ñoàn ñaïi, vaø moãi lôøi ñoàn ñaïi laïi coù caùch lyù
giaûi khaùc nhau.
Thaäm chí coù nhöõng keû tröôùc ñaây laø baèng höõu cuûa Maõ Phöông Trung thöôøng
lui tôùi ngoâi nhaø naøy cuõng töø theâu deät neân nhöõng lôøi ñoàn mô hoà ñoù.
Chaúng moät ai toû ra baát bình vì söï kieän bi thaûm cuûa Maõ gia. Baûn tính cuûa
ngöôøi ñôøi laø nhö vaäy.
Bôûi vì moät khi cheát laø xong.
Luùc sinh thôøi hoï coù baèng höõu, vaø khi cheát cuõng cheát vì baèng höõu.
Hoï soáng ñaày ñuû, vui töôi vaø haïnh phuùc. Khi cheát, hoï nhaän laáy caùi cheát moät
caùch thanh thaûn vì hieåu raèng nhö vaäy laø xöùng ñaùng.
Baõi coû raäm ôû haäu vieän döôøng nhö chæ trong moät ñeâm ñaõ moïc cao hôn nhieàu.
Caùi gieáng baèng ñaù ñaày reâu phong trong ñaùm coû caøng ñìu hiu vaø döôøng nhö ñaõ
khoâ caïn töø laâu.
Nhöng thaät ra trong gieáng vaãn coù nöôùc. Döôùi aùnh taø döông, maøu nöôùc bieác ñaõ
trôû neân ñen thaãm.
o O o
Luïc Höông Xuyeân eùp ngöôøi vaøo thaønh nhìn xuoáng ñaùy gieáng saâu thaúm noùi:
Gieáng naøy raát saâu, coøn saâu hôn caùi gieáng sau truø phoøng cuûa ta nhieàu.
N
N
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 29 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 29 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 29 9 10 876