Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 4

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-96-
Håi thø t!
Bµy trß quû qu¸i
å ThiÕt Hoa cøng häng. mçi lÇn ®uèi lý y ®!a tay vuèt mòi, chõng
nh! vµo nh÷ng lóc ®ã mòi míi ngøa. C¸i tËt vuèt mòi cña L!u H!¬ng, y
häc rÊt kü, vµ hiÖn t¹i th× hÇu nh! trß ® v!ît thÇy råi.
Tr!¬ng Tam bu«ng tiÕp:
- theo ta biÕt th× TiÓu m¾c m!u nh©n ®é b¶y t¸m tr¨m lÇn råi!
sau mçi lÇn lõa TiÓu chØ trêi chØ ®Êt thÒ ®éc sÏ kh«ng bao giê ngu n÷a?
Nh!ng gÆp n÷ nh©n th«i lµ TiÓu Hå kh«ng cßn nhí ®Õn lêi thÒ! TiÓu Hå ¬i! ph¶i
lµ nh÷ng qu¸i sù ch¨ng?
Hå ThiÕt Hoa kh«ng ®¸p, L!u H!¬ng ®¸p:
- H¾n thuéc lo¹i ng!êi thiÕu nh©n, c¸i thø nî tiÒn kiÕp! H¾n sanh ra trªn
®êi nµy ®Ó mµ tr¶. Tuy nhiªn lÇn nµy h¾n m¾c m!u còng ch¼ng ®¸ng tr¸ch l¾m ®©u?
Tr!¬ng Tam chíp m¾t:
- A!
L!u H!¬ng mØm c!êi:
- C¸i Kim n!¬ng ®ã d¸m lµm tÊt mäi viÖc, c!ìi ngùa vµo nhµ
ng!êi, x©m nhËp n¬i t¾m röa cña nam nh©n, nµng còng d¸m cëi lu«n y phôc ®Ó
th©n thÓ trÇn truång. Nh÷ng ®iÒu ®ã ta kh«ng thÊy qu¸i chót nµo. §iÒu lµm cho
ta suy nghÜ nµng bµy m!u thiÕt lõa ng!êi. Thùc t×nh ta kh«ng t!ëng næi
nµng cã thÓ lµm nh! vËy!
Hå ThiÕt Hoa thë dµi lÈm nhÈm:
- Lo Xó Trïng tuy c¸i miÖng thói, nh!ng lóc h¾n nãi còng nghe ®!îc
l¾m! ta kh«ng thÓ t!ëng nµng thÓ thùc hiÖn mét ©m m!u nªn ph¶i m¾c m!u
nµng.
Tr!¬ng Tam mØa:
- Ng!¬i nãi nghe cã lý l¾m! Song nµng ® ch¼ng lõa ng!¬i ®!îc råi sao?
L!u H!¬ng ®¸p:
H
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 4 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 4 9 10 275