Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 6

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-125-
Håi thø s¸u
ChÕt ng!êi kh¸ch
huyÒn cña mét bang chñ, l¹i bang chñ K×nh Bang ph¶i gåm
nh÷ng ®iÓm !u: ®Ñp, ch¾c, ®i nhanh, s¹ch sÏ, ®ñ mäi tiÖn nghi nh! mét
biÖt thù trªn lôc ®Þa. ThuyÒn ®Ñp, cã c¸i vÎ hÊp dÉn cña mét mü nh©n, mét danh m.
ThuyÒn neo t¹i ®©u trung t©m ®iÓm thu hót mu«n ¸nh m¾t. Trong nh÷ng ¸nh m¾t
®ã cã nhiÒu ý niÖm t!¬ng ph¶n lÉn nhau: ganh, phôc, !íc m¬.
Nh!ng thùc biÕt gi¸ trÞ mét con thuyÒn ®Ñp, mét mü nh©n, mét danh m
pháng bao nhiªu? Trong ng!êi rÊt Ýt ®ã nhiªn L!u H!¬ng, ThiÕt
Hoa. Nh!ng ThiÕt Hoa kh«ng quan t©m l¾m ®Õn khung c¶nh, chØ uèng r!îu
th«i. R!îu thuéc lo¹i ngon, chÝnh ®iÓm ®ã g©y niÒm s¶ng kho¸i n¬i y.
Khi rêi Tam Hßa L©u, ®Õn s«ng, tÊt xuèng thuyÒn con, ra thuyÒn lín
neo xa bê v× bi lµi.
Lªn sµn thuyÒn råi, Hå ThiÕt Hoa nh×n quanh, tÆc l!ìi thèt:
- ®!îc mét chç nh! thÕ nµy ®Ó n!íng th× tuyÖt. RÊt tiÕc Tr!¬ng Tam
v¾ng mÆt, mµ thuyÒn l¹i kh«ng ph¶i cña Kim Linh Chi!.
L!u H!¬ng mØm c!êi hái:
- NÕu lµ cña Kim c« n!¬ng th× sao?
Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t:
- Th× nghÜ c¸ch b¾t buéc nµng ®Òn cho Tr!¬ng Tam chø cßn sao n÷a!
L!u H!¬ng c!êi h× h×:
- Ta xem, nÕu ng!¬i kh«ng tïy tiÖn lµm nµng th× ta còng ® trêi ®Êt råi
®ã!
Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t:
- Ta l¹i muèn nh! vËy, nhÊt ®Þnh ph¶i nh! vËy! Sau ®ã ta b¶o nµng lÊy ng!¬i,
cho ng!¬i chÞu ®ùng c¸i tÝnh khÝ cña thiªn kim tiÓu th¬ ®ã, thö xem ng!¬i tøc
mµ chÕt ch¨ng? Ng!¬i chÞu næi nµng, qu¶ thËt lµ mét qu¸i sù!
L!u H!¬ng c!êi nhÑ:
T
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 6 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 6 9 10 992