Ktl-icon-tai-lieu

Lưu hương đạo soái - Hồi 7

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-145-
Håi thø bÈy
Ngän nÕn tr¾ng
¶i Qu¸t Thiªn mØm c!êi:
- Vinh h¹nh cho t¹i qu¸! LÖnh cao ®å h¼n b¶n lÜnh cao minh
l¾m!
Qu¸i kh¸ch ch¼ng chót khiªm nh!îng, cao giäng gäi:
- B¹ch L¹p Chóc! Lªn ®©y! L!u ý ®Õn bèn chiÕc r!¬ng ®Êy!
Råi y l¾c ®Çu, c!êi tiÕp:
- §å ®Ö cña t¹i h¹ tËt l¹ ngay tõ lóc nhá, kh«ng ®èt lªn kh«ng lµm nªn
viÖc. Do ®ã t¹i h¹ ®Æt cho nã c¸i tªn B¹ch L¹p Chóc! Mong c¸c vÞ ®õng c!êi.
C©u Tö Tr!êng vôt hái:
- Cã muèn t¹i h¹ tiÕp tay h¾n kh«ng?
G∙ muèn thõa héi biÓu khinh c«ng cña g chø kh«ng do h¶o ý t×nh
nguyÖn gióp. Ngê ®©u qu¸i kh¸ch l¾c ®Çu ®¸p:
- C¸c h¹ bÊt tÊt ph¶i nhäc. Tù h¾n còng cã thÓ lªn ®!îc.
S! phã suýt r¬i xuèng s«ng, ®å ®Ö tµi g× lªn mét m×nh ®!îc.
B¹ch L¹p Chóc söa l¹i bèn chiÕc r!¬ng, cét hai thµnh mét, ph©n ra lµm hai, lÊy
chÌo xá vµo d©y cét mçi ®Çu chÌo mét cÆp, quÈy lªn vai nh! ®ßn g¸nh cã hai giãng,
®o¹n bÊt th×nh l×nh nhón ch©n nh¶y lªn ®!êng d©y dµi.
Ai ai còng håi hép, cho r»ng nÕu g cã ®øng v÷ng ®!îc trªn ®!êng d©y th× d©y
còng ph¶i ®øt.
Bèn r!¬ng vµng nÆng Ýt nhÊt còng trªn mÊy tr¨m c©n, mang mét träng l!îng
nh! thÕ nh¶y lªn ® kh«ng ph¶i dÔ, huèng g muèn thi triÓn khinh c«ng?
thuËt khinh c«ng cao l¾m g còng khã lµm gi¶m träng l!îng lóc ®¸p xuèng
®!êng d©y. Bèn r!¬ng vµng d»n m¹nh, d©y ph¶i ®øt lµ c¸i ch¾c!
Ngê ®©u, B¹ch L¹p Chóc mang bèn r!¬ng vµng nh¶y trªn ®!êng d©y nh! nh¶y
trªn mÆt ®Êt.
H¶i Qu¸t Thiªn hÕt c!êi næi n÷a!
H
Lưu hương đạo soái - Hồi 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu hương đạo soái - Hồi 7 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lưu hương đạo soái - Hồi 7 9 10 34