Ktl-icon-tai-lieu

Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 8

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L!u H!¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th!¬ng Lan
http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai
-160-
Håi thø t¸m
Bãng tö thÇn
öa võa më, Hå ThiÕt Hoa nghe mét mïi kú qu¸i ph¶ vµo mòi, mïi ®ã thèi,
tanh m!êng t!îng mïi cña muèi, mïi tanh cña h¶i s¶n, mïi thi. Kh«ng
ai t×m ®!îc danh tõ nµo cho c¸i mïi hçn hîp ®ã.
Tr!¬ng Tam cau mµy nh×n ®«i ch©n kh«ng cña ThiÕt Hoa råi nh×n thÇn s¾c
cña H¶i Qu¸t Thiªn. Lóc rêi phßng y quªn xá ch©n vµo giµy.
Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t g¾t:
- Nh×n g× mµ kü thÕ? Ch©n ta dï thèi còng kh«ng thèi ®!îc nh! vËy!
H¶i Qu¸t Thiªn g!îng ®iÓm mét nô c!êi:
- Mïi thèi ®ã ë bÊt khoang thuyÒn ®i biÓn nµo còng nh!ng vËt thùc
n!íc uèng th× ®!îc chøa ë n¬i kh¸c riªng biÖt.
Hå ThiÕt Hoa thë phµo:
- thiªn ®Þa. Chø nÕu tÊt vËt dông ®Òu ®!îc dån chøa n¬i ®©y th× ch¾c t¹i
h¹ nuèt c¬m kh«ng tr«i!
Tr!¬ng Tam chen vµo:
- Nh!ng r!îu th× l¹i ®!îc ®Ó t¹i ®©y! Ch¼ng lÏ tõ ®©y vÒ sau ng!¬i kh«ng uèng
n÷a?
Qu¶ nhiªn trong ®èng vËt dông ®ã mÊy tr¨m r!îu. Gi÷a gian phßng vèn
®Ó trèng, hiÖn t¹i cã mét ®èng g× ®ã, bªn trªn phñ mét líp v¶i dÇu.
ThiÕt Hoa ch!a nãi g×, ®ét nhiªn H¶i Qu¸t Thiªn giËt m¹nh tÊm v¶i dÇu.
§ång thêi h¾n b¶o:
- C¸c vÞ hy xem vËt g× ®©y!
D!íi tÊm v¶i dÇu lµ s¸u cç quan tµi! Hå ThiÕt Hoa c!êi lín:
- Quan tµi th× chóng ta ® thÊy qu¸ nhiÒu råi, H¶i bang chñ gäi bän t¹i ®Õn
®©y ch¼ng lÏ chØ ®Ó cho xem quan tµi?
H¶i Qu¸t Thiªn ng!ng träng thÇn s¾c ®¸p:
C
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 8 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Lưu Hương Đạo Soái - Hồi 8 9 10 459