Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 1

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
1
1
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
N
N
h
h
a
a
á
á
t
t
T
T
O
O
Å
Å
C
C
H
H
Ö
Ö
Ù
Ù
C
C
S
S
A
A
Ù
Ù
T
T
T
T
H
H
U
U
Û
Û
hæ laø moät veät löu tinh, tuy ngaén nguûi nhöng treân baàu trôøi coù vì sao naøo
choùi loïi, huy hoaøng baèng noù?
Khi xuaát hieän löu tinh thì caû nhöõng vì tinh tuù ñöôïc coi laø vónh haèng baát bieán
cuõng bò lu môø.
Cuoäc soáng cuûa loaøi hoà ñieäp tuy ngaén nguûi, nhöng cuoäc ñôøi cuûa moïi loaøi hoa,
cho duø loäng laãy nhaát so vôùi noù coøn ngaén nguûi hôn.
Hôn nöõa, noù vónh vieãn chæ soáng döôùi trôøi xuaân ngaùt höông.
Noù ñeïp ñeán saëc sôõ. Noù töï do. Noù chæ chuyeân coù moät vieäc gheïo hoa huùt maät.
Cuoäc ñôøi noù tuy ngaén nguûi nhöng huy hoaøng.
o O o
Chæ coù kieám môùi coù theå so saùnh ñöôïc vôùi söï vónh haèng.
Tính maïng vaø nieàm vinh quang cuûa kieám khaùch laø phuï thuoäc vaøo thanh kieám
trong tay ngöôøi ñoù.
Nhöng giaù nhö kieám cuõng coù tình thì bieát ñaâu nieàm vinh quang cuûa noù cuõng
trôû neân ngaén nguûi nhö veät sao baêng thoâi?
o O o
Khi veät löu tinh vaïch moät ñöôøng saùng choùi thì haén ñang naèm treân moät khoái
thanh thaïch.
Haén vaãn coøn cuoàng loaïn, say khöôùt.
Vaø haén coøn maéc theâm nhieàu thoùi hö khaùc nöõa.
Haén laø ai?
Haén laø moät keû gieát ngöôøi chuyeân nghieäp.
Nhöng chæ caàn coù sao baêng xuaát hieän laø haén laäp töùc chuù muïc leân baàu trôøi, raát
ít khi boû qua.
Haén thöôøng naèm treân phieán ñaù naøy. Chæ caàn löu tinh toûa saùng laø laäp töùc haén
taäp trung thaàn löïc vaøo veät saùng huy hoaøng aáy, bôûi vì haàu nhö ñoù laø nguoàn hoan laïc
lôùn lao nhaát trong ñôøi haén.
Haén khoâng muoán vì baát cöù lyù do naøo maø boû lôõ maát cô hoäi ngaém moät vì sao sa,
C
C
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 1 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 1 9 10 794