Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 10

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ùi...
thaùng 10 naêm 2003
149
149
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
M
M
ö
ö
ô
ô
ø
ø
i
i
G
G
I
I
A
A
Ù
Ù
N
N
G
G
T
T
R
R
A
A
Û
Û
Ñ
Ñ
Í
Í
C
C
H
H
Ñ
Ñ
A
A
Ù
Ù
N
N
G
G
aõo Baù cuøng Luïc Maõn Thieân vaãn ngoài thì thaàm baøn baïc trong bieät thaát cuûa
Laõo Baù.
Ñaây laø caên phoøng raát bí maät ôû ngay phía sau tieåu saûnh maø Laõo Baù thöôøng
duøng ñeå tieáp khaùch ñaëc bieät hoaëc baèng höõu, nhöng raát ít ngöôøi ñöôïc böôùc chaân vaøo
ñaây, tröø moät vaøi ngöôøi ñaëc bieät nhö Luïc Maõn Thieân, Luïc Höông Xuyeân hoaëc Toân
Kieám.
Döôùi aùnh ñeøn muø môø, caû hai khuoân maët cuûa ñoâi baèng höõu vong nieân ñeàu
troâng raát ñaêm chieâu.
Laõo Baù traàm ngaâm hoài laâu môùi noùi:
Chuyeán ñoät nhaäp vaøo Haøng Chaâu laàn naøy heát söùc quan troïng. Vöøa nhaèm
muïc ñích ñieàu tra roõ haønh vi cuûa Luïc Höông Xuyeân, ñoàng thôøi cuõng giaùng traû cho
Vaïn Baèng Vöông moät ñoøn ñích ñaùng. Nhaát ñònh laàn naøy haén phaùi tôùi ñoù löïc löôïng
khoâng nhoû, vaø chuùng ta khoâng ñöôïc ñeå moät teân naøo loït löôùi.
Luïc Maõn Thieân im laëng gaät ñaàu.
Bao giôø cuõng theá, laõo luoân luoân ñoàng tình vôùi yù kieán cuûa Laõo Baù.
Nhöng Luïc Maõn Thieân coøn coù moät moái baên khoaên.
Leõ ra theo öôùc ñònh thì Dòch Tieàm Long ñaõ tôùi ñaây roài môùi phaûi.
Coù theâm Dòch Tieàm Long thì vieäc ñoái phoù vôùi boïn ngöôøi cuûa Thaäp Nhò Phi
Baèng Bang ôû Ñaïi Phöông khaùch ñieám khoâng thaønh vaán ñeà, nhöng nay Dòch Tieàm
Long khoâng ñeán, moïi vieäc seõ doàn heát leân vai Luïc Maõn Thieân.
Maëc duø laõo khoâng sôï baát cöù moái nguy nan hieåm hoïa naøo, nhöng laàn naøy Vaïn
Baèng Vöông ñaõ boá trí caïm baãy vaø phaùi tôùi ñoù nhieàu cao thuû tinh traùng nhaát cuûa
Thaäp Nhò Phi Baèng Bang, khoâng chöøng coù caû Ñoà Ñaïi Baèng nöõa...
Bôûi theá nhieäm vuï maø Laõo Baù vöøa giao phoù khoâng phaûi vieäc deã daøng.
Laõo ngaäp ngöøng noùi:
Dòch Tieàm Long...
Laõo Baù ngaét lôøi:
Neáu hoâm nay haén khoâng tôùi thì seõ khoâng bao giôø tôùi nöõa. Töø nay coi nhö
trong löïc löôïng cuûa chuùng ta khoâng coù haén.
Luïc Maõn Thieân nín laëng.
Laõo bieát trong loøng Laõo Baù ñang phaãn noä nhö theá naøo.
L
L
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 10 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 10 9 10 220