Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 11

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
169
169
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
M
M
ö
ö
ô
ô
ø
ø
i
i
M
M
o
o
ä
ä
t
t
H
H
A
A
Ä
Ä
U
U
S
S
I
I
N
N
H
H
K
K
H
H
A
A
Û
Û
U
U
Ù
Ù
Y
Y
aët ñaát baèng phaúng, khoâng thaáy noåi leân coàn maû gì, nhöng beân döôùi choân
moät phaàn maùu thòt cuûa Laõo Baù.
Ñoù laø Toân Kieám.
Linh hoàn ñöùa con trai duy nhaát cuûa oâng yeân nghæ vónh vieãn döôùi nhöõng luoáng
hoa cuùc naøy. Laõo Baù khoâng muoán baát cöù ai ñeán quaáy raày linh hoàn noù neân khoâng laäp
bia döïng moä.
Coù leõ sau naøy nhöõng luoáng hoa ôû ñaây seõ voâ cuøng röïc rôõ. Khaùch ñeán chieâm
ngöôõng seõ khoâng ngôùt lôøi taùn thöôûng nhöng seõ khoâng ai bieát ñöôïc beân döôùi coù moät
töû thi vaø beân caùc luoáng hoa laån quaát moät linh hoàn.
Laõo Baù ñöùng cuùi ñaàu, löng coøng xuoáng. Maøn ñeâm buoâng xuoáng töø laâu nhöng
oâng vaãn ñöùng traàm maëc.
Moät boùng ngöôøi nhoû nhaén nheï nhaøng ñeán sau löng Laõo Baù.
Cha...
Gioïng cuûa moät thieáu nöõ, coù leõ chæ môùi möôøi boán, möôøi laêm tuoåi.
Ñoù laø Toân Nhö Lieãu, ñoäc nöõ cuûa Laõo Baù.
Möôøi hai naêm tröôùc, meï cuûa Toân Kieám vaø Nhö Lieãu laâm beänh qua ñôøi. Laõo
Baù töø baáy ñeán nay chaêm chuùt cho caùc con khoân lôùn tröôûng thaønh khoâng taùi giaù keát
hoân vôùi ai nöõa.
Baây giôø laïi theâm moät ngöôøi thaân thieát khaùc rôøi boû gia ñình, boû laïi cha con hoï.
Noãi ñau cuûa Nhö Lieãu laïi caøng saâu naëng hôn cha mình, vì ít ra Laõo Baù coøn coù thôøi
gian daønh cho coâng vieäc vaø söï kieân ñònh cuõng lôùn hôn.
Laõo Baù quay laïi caát gioïng dòu daøng:
Lieãu nhi!
Gioïng Toân Nhö Lieãu ñaãm nöôùc maét:
Daï!
Loøng Laõo Baù traøn ngaäp nieàm thöông voâ bôø beán:
Trôøi ñaõ toái, töø ñaây tôùi Lieãu Hoa Vieân khoâng gaàn, theá maø con daùm tôùi ñaây
moät mình hay sao?
Nhö Lieãu traû lôøi phuïng phòu:
Chæ chöa tôùi moät daëm thoâi, hôn nöõa nöõ nhi nay khoâng coøn beù boûng gì nöõa...
Ñuùng theá. Vôùi tuoåi möôøi laêm, laïi coù nhaát thaân voõ coâng ñöôïc Laõo Baù truyeàn
M
M
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 11 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 11 9 10 448