Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 13

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
206
206
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
M
M
ö
ö
ô
ô
ø
ø
i
i
B
B
a
a
V
V
A
A
Ø
Ø
O
O
T
T
A
A
Ä
Ä
N
N
H
H
A
A
N
N
G
G
H
H
U
U
Ø
Ø
M
M
ao laõo ñaïi nhìn maûnh vôõ tung toùe khaép phoøng, baøn tay vaãn coøn run leân
vì töùc giaän.
Chæ caàn muoán laøm vieäc gì, Cao Kyù Bình seõ khoâng töø thuû ñoaïn naøo, quyeát laøm
cho baèng ñöôïc.
Vaät gì coù trong tay, thò naém raát chaéc vì khoâng muoán maát noù ñi, laïi caøng khoâng
muoán ñeå ngöôøi khaùc ñoaït maát.
Neáu vaät ñoù chöa heát giaù trò Cao Kyù Bình quyeát khoâng chòu buoâng tha noù.
Thò töøng boû ñi raát nhieàu ñoà vaät ñaõ maát giaù trò, cuõng pheá boû nhieàu ngöôøi trôû
thaønh voâ duïng vôùi mình, trong loøng khoâng moät chuùt baên khoaên.
Theá nhöng baây giôø, Maïnh Tinh Hoàn, keû ñöôïc thò cöu mang töø nhoû cho ñeán
luùc tröôûng thaønh, chæ vì moät nöõ nhaân khaùc maø rôøi boû mình, vieäc ñoù thò chòu sao
thaáu?
Côn giaän nhö laøm toaøn thaân Cao Kyù Bình boác löûa.
Thò caàn phaûi truùt giaän.
Cho duø ñaõ ñaäp vôõ raát nhieàu ñoà vaät, cuõng chöa theå goïi laø ñaõ truùt heát giaän döõ.
Thò laø nöõ nhaân, moät nöõ nhaân môùi ba möôi laêm tuoåi, ñöông nhieân phaûi truùt
giaän leân moät nam nhaân naøo ñoù môùi goïi laø phaùt tieát.
Cao Kyù Bình raát töï bieát baûn thaân mình.
Duø ñaõ ba möôi laêm tuoåi, nhöng da deû thò vaãn traéng mòn, maét chöa coù neáp
nhaên, boä ngöïc vaãn coøn chaéc chaén ñaày quyeán ruõ, ñoâi chaân thon daøi nhö hai quaûn buùt.
Thò bieát cô theå mình vaãn coøn haáp daãn khoâng ít nam nhaân, thaäm chí trong ñoù
coù nhieàu thieáu nieân coøn maêng tô.
Ñaëc bieät trong daïng trung nieân haùn töû, heã coù dòp nhìn thaáy thò heù loä boä phaän
haáp daãn naøo ñoù thì chaúng khaùc gì choù ñoùi thaáy mieáng moài ngon, coù luùc nhoû caû nöôùc
mieáng.
Thaân theå cuûa nöõ nhaân cuõng nhö mieáng moài caâu, chæ cho pheùp nam nhaân nhìn
thaáy maø khoâng ñöôïc aên.
Vì nam nhaân laø thöù caù raát kyø quaëc, neáu ñôùp ñöôïc moài laø laäp töùc chuoàn ñi.
Nhieàu naêm tröôùc, thò ñaõ hieåu quaù roõ nam nhaân. Vì theá töø raát laâu, thò ñaõ lôïi
duïng thaân theå mình ñeå chinh phuïc nam nhaân.
Coù laàn thò taém döôùi aùnh traêng, cô theå phoâ ra traàn truïi maëc duø bieát coù nhöõng
C
C
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 13 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 13 9 10 841